Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 7

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 7 unit 2

Quảng cáo

UNIT 2. PERSONAL INFORMATION

(Thông tin cá nhân)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Months  /mʌnθ/ (n): tháng

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close