Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 7

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 7 unit 2

Quảng cáo

UNIT 2. PERSONAL INFORMATION

(Thông tin cá nhân)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Months  /mʌnθ/ (n): tháng

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close