Comparison of quantifier Adjectives - So sánh của tính từ chỉ số lượng

1. Comparison of quantifier Adjectives (So sánh của tính từ chỉ số lượng) 2. Comparative degree (So sánh hơn). Khi so sánh giữa hai người, hai vật, hai đại lượng,

Quảng cáo

1. Comparison of quantifier Adjectives

(So sánh của tính từ chỉ số lượng) 

 Many, Much: Nhiều

Few, Litle: Ít

- Many theo sau là danh từ đếm được số nhiều (countable noun).

Ex: many books, many students.

- Much dùng với danh từ không đếm được (uncountable noun).

Ex: much time, much money.

- Few theo sau là danh từ đếm được (countable noun) số nhiều.

Ex: few chairs, few pens.

- Little theo sau là danh từ không đếm được (uncountable noun).

Ex: little water, little tea. 

2. Comparative degree (So sánh hơn). Khi so sánh giữa hai người, hai vật, hai đại lượng,

a)

Many

Much  + Noun => More + noun + than

                            nhiều ... hơn...

Ex: Tom has more books than you.

(Tom có nhiều sách hơn bạn)

There are more chairs in this room than that one.

(Phòng này có nhiều ghế hơn phòng kia)

Tom's brother earns more money than Tom, but Tom has more free time than his brother.

(Anh của Tom kiếm được nhiều tiền hơn Tom nhưng Tom có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn)

b)                    Few + Noun => fewer + Noun + than ít... hơn..

Ex: You have three brothers but I have two brothers.

I have fewer brothers than you.

Little + noun => less + Noun + than ít... hơn

Ex: I drink less coffee than my father. (Tôi uổng ít cà phê hơn bố tôi)

There is less sugar in this jar than that one.

(Trong hũ này có ít đường hơn hũ kia)

 

3. Superlative degree (Cấp tuyệt đối so sánh nhất): Khi so sánh giữa ba người, ba vật, ba đại lượng trở lên

Many                                                                                                  

Much    + Noun => The most + noun (+ of all)

                                     nhiều... nhất

Ex: Tam has many books but Lan has more books than Tam and Ba has the most books of all.

(Tâm có nhiều sách, nhưng Lan có nhiều sách hơn Tâm và Ba có nhiều sách nhất trong bọn)

I sometimes drink tea. My mother drink more tea than me and my father drinks the most tea in my family.

(Thỉnh thoảng tôi uống trà. Mẹ tôi uống nhiều trà hơn tôi và ba tôi là người uống nhiều trà nhất trong gia đình).

Few + Noun => The fewest + Noun (plural)

Little + Noun => The least + Noun

                              ít... nhất

Ex: Bang is careful. Of all students, he makes the fewest mistakes in his essay.

(Bằng rất cẩn thận. Trong số các học sinh, anh ấy phạm ít lỗi nhất trong bài văn của mình.)   ,

I  have the least time and money of all of us.

(Tôi là người có ít thì giờ và tiền bạc nhất truong bọn chúng ta).

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close