Giving directions - Chỉ đường

Khi chỉ đường chúng ta thường dùng dạng mệnh lệnh, bắt đầu bằng một động từ:

Quảng cáo

Giving directions (Chỉ đường)

Khi chỉ đường chúng ta thường dùng dạng mệnh lệnh, bắt đầu bằng một động từ:

-        Go straight ahead: đi thẳng

-        Take the first/second ... stree/on the left/ right.

(Rẽ ở con đường thứ nhất / hai/phía tay trái/phải)

-        Go up / down this Street for two / three blocks.

(Đi ngược lên /xuôi xuống đường này hai / ba khu phố.)

Go to the end: đi đến cuối đường

-        Turn right / left, (rẽ phải /trái)

-        It’s on your right / left, (nó ở phía bên phải / trái bạn)

-        You can't miss it / You'll find it: (Bạn sẽ tìm được nó)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close