Asking the way - Hỏi đường

Để hỏi thăm đường đi chúng ta dùng các cấu trúc sau: 1/ Excuse me. I'm looking for... Can you tell me how to get there?

Quảng cáo

 Asking the way

(Hỏi đường)

Để hỏi thăm đường đi chúng ta dùng các cấu trúc sau

1/ Excuse me. I'm looking for... .

Can you tell me how to get there?

Can you show me the way to get there?

(Xin lỗi. Tôi đang tìm ... . Xin (ông/bà) vui lòng chỉ tôi cách đến đó.)

2/ Excuse me. Is there a ... near/around here, please?

(Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm. Gần đây có một ... không ạ?)

3/ Excuse me. Where’s the ... please?

(Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm ... ở đâu ạ?)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close