Compound Adjectives - Tính từ kép

Compound Adjectives - Tính từ kép. Ex: They are building a twenty - storey building.

Quảng cáo

Compound Adjectives (Tính từ kép)

Formation (Cách thành lập)

Cardinal number + Noun (Singular)

Số đếm + Danh từ số ít

Ex: They are building a twenty - storey building.

(Họ dang xây dựng một toà nhà 20 tầng)

We are going to have a fifteen — day vacation.

(Chúng tôi sắp có một kỉ nghỉ 15 ngày)

Quảng cáo
close