Từ vựng Unit 8 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- các từ vựng về môn học và tần suất.

Quảng cáo

UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

(Hôm nay bạn có môn học gì?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 4 mới

>> Xem thêm

Quảng cáo
close