Từ vựng Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp, phong cảnh ['si:nəri] Ex: He enjoys the scenry. Cậu ấy thưởng thức cảnh đẹp.

Quảng cáo

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Quảng cáo
close