Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính cách, đặc điểm. beautiful (adj) đẹp, dễ thương. Ex: A little girl is beautiful. Cô gái nhỏ dễ thương.

Quảng cáo

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

21. 

 

22. 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

Quảng cáo
close