Từ vựng Unit 2 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- tên các quốc gia và quốc tịch.Cách hỏi quê hương của ai đó.

Quảng cáo

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Quảng cáo
close