Từ vựng Unit 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- các tính từ miêu tả ngoại hình. big (adj) to, lớn, bự [big] Ex: He is big. Ảnh ấy mập bự.

Quảng cáo

UNIT 14. WHAT DOES HE LOOK LIKE?

(Anh ấy trông như thế nào?)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Quảng cáo
close