Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK lớp 4 Mới tập 1

- Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read and listen to the story.

(Đọc và nghe câu chuyện.)


Bài 2

2. Complete the conversation.

(Hoàn thành đoạn hội thoại.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Miu: What day is it today?

Chit: It's Monday.

Miu: And what's the date?

Mary: It's the fifth of October.

Miu: Oh! It's Maurice's birthday today!

Chit: Is he having a party?

Miu: Yes, he is.

Lời giải chi tiết:

1. day   

2. Monday   

3. date   

4. fifth

5. birthday or having a party

Bài 3

3. Work in pairs. Answer these questions.

(Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. It's Maurice's birthday today.

(Hôm nay là sinh nhật của Maurice.)

2. It's red.

(Nó màu đỏ.)

3. They're playing Blind Man's Bluff.

(Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.)

4. Four cats are playing the game.

(Bốn con mèo đang chơi trò chơi.)

5. He's five years old.

(Cậu ấy 5 tuổi.)

Bài 4

4. Write the correct answers to Activity 3.

(Viết đáp án đúng cho hoạt động 3.)

Lời giải chi tiết:

2. No, it isn't. It's red.

3. No, they aren't. They're playing Blind Man's Bluff.

4. No, four cats are playing the game.

5. No, he isn't. He's five (years old).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close