Từ vựng Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

- Từ vựng về các buổi, các hoạt động, các số chỉ giờ.

Quảng cáo

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Quảng cáo
close