Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Công Trứ Văn 11 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Công Trứ hiệu là:

 • A
  Ngộ Trai
 • B
  Tôn Chất
 • C
  Tố Như
 • D
  Ức Trai
Câu 2 :

Từ bé, Nguyễn Công Trứ sống trong hoàn cảnh như thế nào

 • A
  Cảnh giàu sang
 • B
  Cảnh nghèo khổ
 • C
  Cảnh giàu sang 10 năm đầu, sau đó gia đình ông rơi vào nghèo khổ
 • D
  Cảnh đủ sống
Câu 3 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Khi nhà Nguyễn đang tích cực củng cố địa vị thống trị của mình, xã hội có vẻ ổn định, Nguyễn Công trứ hăm hở đi học đi thi.
 • B
  Năm 1819, ông thi đậu Giải nguyên và được bổ đi làm quan. Bấy giờ ông đã bốn mươi mốt tuổi.
 • C
  Nguyễn Công Trứ là một ông quan rất thanh liêm, chính trực.
 • D
  Tất cả đáp án trên
Câu 4 :

Thơ văn của Nguyễn Công Trứ tập trung vào chủ đề nào?

 • A
  Những bài thơ xoay quanh chí nam nhi.
 • B
  Những bài thơ xoay quanh cảnh nghèo và thế thái nhân tình.
 • C
  Những bài thơ xoay quanh triết lý hưởng lạc.
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 5 :

Công danh trong Nguyễn Công Trứ thường gắn liền với:

 • A
  Quan niệm trung nghĩa
 • B
  Khái niệm trung hiếu, quân thân
 • C
  Quan niệm chí làm trai
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Công Trứ hiệu là:

 • A
  Ngộ Trai
 • B
  Tôn Chất
 • C
  Tố Như
 • D
  Ức Trai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ tên tục là Củng, tự là Tôn Chất, hiệu là Ngộ Trai

Câu 2 :

Từ bé, Nguyễn Công Trứ sống trong hoàn cảnh như thế nào

 • A
  Cảnh giàu sang
 • B
  Cảnh nghèo khổ
 • C
  Cảnh giàu sang 10 năm đầu, sau đó gia đình ông rơi vào nghèo khổ
 • D
  Cảnh đủ sống

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ từ bé đã sống trong cảnh nghèo khổ

Câu 3 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Khi nhà Nguyễn đang tích cực củng cố địa vị thống trị của mình, xã hội có vẻ ổn định, Nguyễn Công trứ hăm hở đi học đi thi.
 • B
  Năm 1819, ông thi đậu Giải nguyên và được bổ đi làm quan. Bấy giờ ông đã bốn mươi mốt tuổi.
 • C
  Nguyễn Công Trứ là một ông quan rất thanh liêm, chính trực.
 • D
  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

- Khi nhà Nguyễn đang tích cực củng cố địa vị thống trị của mình, xã hội có vẻ ổn định, Nguyễn Công trứ hăm hở đi học đi thi.

- Năm 1819, ông thi đậu Giải nguyên và được bổ đi làm quan. Bấy giờ ông đã bốn mươi mốt tuổi.

- Nguyễn Công Trứ là một ông quan rất thanh liêm, chính trực.

Câu 4 :

Thơ văn của Nguyễn Công Trứ tập trung vào chủ đề nào?

 • A
  Những bài thơ xoay quanh chí nam nhi.
 • B
  Những bài thơ xoay quanh cảnh nghèo và thế thái nhân tình.
 • C
  Những bài thơ xoay quanh triết lý hưởng lạc.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

Thơ văn của ông mang màu sắc thời đại rõ rệt. Nhìn tổng quát thơ văn Nguyễn Công Trứ tập trung vào ba chủ đề chính:

1. Những bài thơ xoay quanh chí nam nhi.

2. Những bài thơ xoay quanh cảnh nghèo và thế thái nhân tình.

3. Những bài thơ xoay quanh triết lý hưởng lạc.

Câu 5 :

Công danh trong Nguyễn Công Trứ thường gắn liền với:

 • A
  Quan niệm trung nghĩa
 • B
  Khái niệm trung hiếu, quân thân
 • C
  Quan niệm chí làm trai
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả

Lời giải chi tiết :

Công danh trong Nguyễn Công Trứ thường gắn liền quan niệm trung hiếu, quân thân.

close