Trắc nghiệm bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Tìm hiểu chung Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Lưu Quang Vũ

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Huy Tưởng

Câu 2 :

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài trích từ vở kịch nào của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Vũ Như Tô

 • B

  Những người ở lại

 • C

  Bắc Sơn

 • D

  Lũy Hoa

Câu 3 :

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu trùng đài được trích từ hồi thứ bao nhiêu của vở kịch Vũ Như Tô?

 • A

  Chương IV

 • B

  Chương V

 • C

  Chương VII

 • D

  Chương VIII

Câu 4 :

Tác phẩm Vũ Như Too là một vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517 dưới triều của vua nào?

 • A

  Lê Long Đĩnh

 • B

  Lê Chiêu Thống

 • C

  Trần Dụ Tông

 • D

  Lê Tương Dực

Câu 5 :

Vở kịch Vũ Như Tô được viết năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Câu 6 :

Vở kịch Vũ Như Tô có mấy hồi?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của tác giả nào?

 • A

  Ma Văn Kháng

 • B

  Lưu Quang Vũ

 • C

  Nguyễn Minh Châu

 • D

  Nguyễn Huy Tưởng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Câu 2 :

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài trích từ vở kịch nào của Nguyễn Huy Tưởng?

 • A

  Vũ Như Tô

 • B

  Những người ở lại

 • C

  Bắc Sơn

 • D

  Lũy Hoa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu trùng đài trích từ vở kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng

Câu 3 :

Đoạn trích Vĩnh biệt Cửu trùng đài được trích từ hồi thứ bao nhiêu của vở kịch Vũ Như Tô?

 • A

  Chương IV

 • B

  Chương V

 • C

  Chương VII

 • D

  Chương VIII

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại xuất xứ của đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài trích từ hồi V (Một cung gấm)

Câu 4 :

Tác phẩm Vũ Như Too là một vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517 dưới triều của vua nào?

 • A

  Lê Long Đĩnh

 • B

  Lê Chiêu Thống

 • C

  Trần Dụ Tông

 • D

  Lê Tương Dực

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Vũ Như Tô

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Vũ Như Tô là một vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517 dưới triều của vua Lê Tương Dực

Câu 5 :

Vở kịch Vũ Như Tô được viết năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Vũ Như Tô

Lời giải chi tiết :

Vũ Như Tô được viết xong vào mùa hè năm 1941

Câu 6 :

Vở kịch Vũ Như Tô có mấy hồi?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác phẩm Vũ Như Tô

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Vũ Như Tô có 5 hồi, đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài thuộc hồi thứ V

close