Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Công Trứ Văn 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Tên hiệu của Nguyễn Công Trứ là:

 • A
  Ức Trai
 • B
  Ngộ Trai
 • C
  Thanh Hiên
 • D
  Tố Như
Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Làng Liêu xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương
 • B
  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • C
  Xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
 • D
  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Câu 3 :

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A
  Hán học
 • B
  Nông dân nghèo
 • C
  Quan lại
 • D
  Nho học
Câu 4 :

Đáp án nào KHÔNG PHẢI nội dung chính xác về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Nguyễn Công Trứ sáng tác bằng cả chữ Nôm và chữ Hán
 • B
  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Hán
 • C
  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Nôm
 • D
  Nguyễn Công Trứ sáng tác thơ, ca trù, phú
Câu 5 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Ông nổi bật về việc khai hoang, mộ dân ở trung châu miền Bắc Việt Nam
 • B
  Ông lập nhiều chiến công trong việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống triều đình và trong Chiến tranh Việt–Xiêm (1841–1845)
 • C
  Ông làm quan qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tên hiệu của Nguyễn Công Trứ là:

 • A
  Ức Trai
 • B
  Ngộ Trai
 • C
  Thanh Hiên
 • D
  Tố Như

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) hiệu là Ngộ Trai

Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Làng Liêu xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương
 • B
  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • C
  Xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
 • D
  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ là người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Câu 3 :

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A
  Hán học
 • B
  Nông dân nghèo
 • C
  Quan lại
 • D
  Nho học

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong một gia đình Nho học

Câu 4 :

Đáp án nào KHÔNG PHẢI nội dung chính xác về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Nguyễn Công Trứ sáng tác bằng cả chữ Nôm và chữ Hán
 • B
  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Hán
 • C
  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Nôm
 • D
  Nguyễn Công Trứ sáng tác thơ, ca trù, phú

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm. Ngoài ra còn sáng tác bằng chữ Hán, khoảng 50 bài thơ, 60 bài ca trù và một bài phú nổi tiếng Hàn nho phong vị phú

Câu 5 :

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả Nguyễn Công Trứ?

 • A
  Ông nổi bật về việc khai hoang, mộ dân ở trung châu miền Bắc Việt Nam
 • B
  Ông lập nhiều chiến công trong việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống triều đình và trong Chiến tranh Việt–Xiêm (1841–1845)
 • C
  Ông làm quan qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tác giả Nguyễn Công Trứ

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ, tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn, là nhà chính trị, nhà quân sự và nhà thơ Đại Nam thời nhà Nguyễn. Ông làm quan qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Ông nổi bật về việc khai hoang, mộ dân ở trung châu miền Bắc Việt Nam, và lập nhiều chiến công trong việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống triều đình và trong Chiến tranh Việt–Xiêm (1841–1845).

close