Trắc nghiệm Bài 36. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình:

 • A

  tăng chiều dài cơ thể

 • B

  tăng về chiều ngang cơ thể

 • C

  tăng về khối lượng cơ thể

 • D

  tăng về khối lượng và kích thước cơ thể

Câu 2 :

Quá trình nào sau đây là quá trình sinh trưởng của thực vật?

 • A

  Cơ thể thực vật ra hoa

 • B

  Cơ thể thực vật tạo hạt

 • C

  Cơ thể thực vật tăng kích thước

 • D

  Cơ thể thực vật rụng lá, hoa

Câu 3 :

 Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây một lá mầm?

 • A

  Mô phân sinh bên

 • B

  Mô phân sinh đỉnh cây

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 4 :

Cho các bộ phận sau:

(1) Đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

 • A

  (1), (2) và (3)

 • B

  (2), (3) và (4)

 • C

  (3), (4) và (5)

 • D

  (2), (5) và (6)

Câu 5 :

Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

 • A

  mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên →  mô phân sinh đỉnh rễ

 • B

  mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

 • C

  mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên →  mô phân sinh bên

 • D

  mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6 :

Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn, làm mạch nha đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kì sinh trưởng và phát triển của thực vật?

 • A

  Giai đoạn nảy mầm

 • B

  Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch

 • C

  Giai đoạn ra hoa

 • D

  Giai đoạn tạo quả chín

Câu 7 :

Giải phẫu mặt cắt ngang của thân cây gỗ. Quan sát các thành phần cấu trúc của mặt cắt ngang sẽ thấy các lớp cấu trúc theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

 • A

  Vỏ - tầng sinh vỏ - mạch gỗ -  mô phân sinh bên - mạch rây - tủy

 • B

  Vỏ - tầng sinh vỏ -  mạch gỗ- mạch rây -  mô phân sinh bên - tủy

 • C

  Vỏ - tầng sinh vỏ- mạch rây -  mô phân sinh bên - mạch gỗ - tủy

 • D

  Tầng sinh vỏ- vỏ- mạch rây -  mô phân sinh bên - mạch gỗ - tủy

Câu 8 :

Phát triển là quá trình?

 • A

  bao gồm quá trình tăng về khối lượng và kích thước cơ thể.

 • B

  bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

 • C

  sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

 • D

  là các giai đoạn sinh trưởng và phát triển diễn ra đan xen với nhau.

Câu 9 :

 Ở thực vật một lá mầm các lóng của cây phát triển nhờ sự phát triển của:

 • A

  Mô phân sinh ngọn

 • B

  Mô phân sinh bên

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Tầng sinh vỏ

Câu 10 :

Chọn chú thích đúng cho hình sau :

a. Lá Non                    b. Mắt                        c. Tầng phát sinh

d. Lóng                       e.  Mô phân sinh đỉnh

Phương án trả lời đúng là?

 • A

  1c, 2e, 3a, 4b, 5d 

 • B

  1c, 2a, 3e, 4b, 5d

 • C

  1e, 2c, 3a, 4b, 5d 

 • D

  1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Câu 11 :

Trong môi trường không có chất độc hại. Khi trồng cây bên bờ ao thì sau một thời gian, rễ cây sẽ phát triển theo chiều hướng nào sau đây?

 • A

  Rễ cây mọc dài về phía bờ ao

 • B

  Rễ cây phát triển đều quanh gốc cây

 • C

  Rễ cây uốn cong về phía ngược bờ ao

 • D

  Rễ cây phát triển ăn sâu xuống dưới lòng đất

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình:

 • A

  tăng chiều dài cơ thể

 • B

  tăng về chiều ngang cơ thể

 • C

  tăng về khối lượng cơ thể

 • D

  tăng về khối lượng và kích thước cơ thể

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

Câu 2 :

Quá trình nào sau đây là quá trình sinh trưởng của thực vật?

 • A

  Cơ thể thực vật ra hoa

 • B

  Cơ thể thực vật tạo hạt

 • C

  Cơ thể thực vật tăng kích thước

 • D

  Cơ thể thực vật rụng lá, hoa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

Câu 3 :

 Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây một lá mầm?

 • A

  Mô phân sinh bên

 • B

  Mô phân sinh đỉnh cây

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Mô phân sinh đỉnh rễ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thực vật một lá mầm không có mô phân sinh bên nên đường kính thân không tăng nhiều như ở thực vật hai lá mầm. Tuy nhiên, nhóm thực vật này ngoài mô phân sinh ngọn còn có mô phân sinh lóng giúp chiều cao cây tăng lên nhanh chóng. Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng.

Câu 4 :

Cho các bộ phận sau:

(1) Đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

 • A

  (1), (2) và (3)

 • B

  (2), (3) và (4)

 • C

  (3), (4) và (5)

 • D

  (2), (5) và (6)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thực vật sinh trưởng nhờ các mô phân sinh. Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh của rễ và đỉnh chồi giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều ngang.

Câu 5 :

Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự:

 • A

  mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên →  mô phân sinh đỉnh rễ

 • B

  mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

 • C

  mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên →  mô phân sinh bên

 • D

  mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thực vật sinh trưởng nhờ các mô phân sinh. Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh của rễ và đỉnh chồi giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều  dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều ngang.

Câu 6 :

Trong đời sống, việc sản xuất giá để ăn, làm mạch nha đã ứng dụng giai đoạn nào trong chu kì sinh trưởng và phát triển của thực vật?

 • A

  Giai đoạn nảy mầm

 • B

  Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạch

 • C

  Giai đoạn ra hoa

 • D

  Giai đoạn tạo quả chín

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giá đỗ là giai đoạn nảy mầm của hạt đỗ.

Câu 7 :

Giải phẫu mặt cắt ngang của thân cây gỗ. Quan sát các thành phần cấu trúc của mặt cắt ngang sẽ thấy các lớp cấu trúc theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

 • A

  Vỏ - tầng sinh vỏ - mạch gỗ -  mô phân sinh bên - mạch rây - tủy

 • B

  Vỏ - tầng sinh vỏ -  mạch gỗ- mạch rây -  mô phân sinh bên - tủy

 • C

  Vỏ - tầng sinh vỏ- mạch rây -  mô phân sinh bên - mạch gỗ - tủy

 • D

  Tầng sinh vỏ- vỏ- mạch rây -  mô phân sinh bên - mạch gỗ - tủy

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu 8 :

Phát triển là quá trình?

 • A

  bao gồm quá trình tăng về khối lượng và kích thước cơ thể.

 • B

  bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

 • C

  sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên.

 • D

  là các giai đoạn sinh trưởng và phát triển diễn ra đan xen với nhau.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

Câu 9 :

 Ở thực vật một lá mầm các lóng của cây phát triển nhờ sự phát triển của:

 • A

  Mô phân sinh ngọn

 • B

  Mô phân sinh bên

 • C

  Mô phân sinh lóng

 • D

  Tầng sinh vỏ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thực vật một lá mầm không có mô phân sinh bên nên đường kính thân không tăng nhiều như ở thực vật hai lá mầm. Tuy nhiên, nhóm thực vật này ngoài mô phân sinh ngọn còn có mô phân sinh lóng giúp chiều cao cây tăng lên nhanh chóng. Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của
lóng.

Câu 10 :

Chọn chú thích đúng cho hình sau :

a. Lá Non                    b. Mắt                        c. Tầng phát sinh

d. Lóng                       e.  Mô phân sinh đỉnh

Phương án trả lời đúng là?

 • A

  1c, 2e, 3a, 4b, 5d 

 • B

  1c, 2a, 3e, 4b, 5d

 • C

  1e, 2c, 3a, 4b, 5d 

 • D

  1b, 2e, 3a, 4c, 5d

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu 11 :

Trong môi trường không có chất độc hại. Khi trồng cây bên bờ ao thì sau một thời gian, rễ cây sẽ phát triển theo chiều hướng nào sau đây?

 • A

  Rễ cây mọc dài về phía bờ ao

 • B

  Rễ cây phát triển đều quanh gốc cây

 • C

  Rễ cây uốn cong về phía ngược bờ ao

 • D

  Rễ cây phát triển ăn sâu xuống dưới lòng đất

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Rễ cây có hiện tượng cảm ứng hướng tới nguồn nước

close