Trắc nghiệm Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra

 • A

  nhanh, dễ nhận thấy

 • B

  chậm, khó nhận thấy

 • C

  nhanh, khó nhận thấy

 • D

  chậm, dễ nhận thấy

Câu 2 :

 Cảm ứng ở sinh vật là gì?

 • A

  Là phản ứng của môi trường đối với các kích thích đến từ sinh vật.

 • B

  Là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ sinh vật khác.

 • C

  Là sự chống lại của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường

 • D

  Là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.

Câu 3 :

Đâu là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật?

(1) Cây con hướng về phía có ánh sáng.

(2) Rễ cây hướng về phía có nguồn nước sạch.

(3) Cây nho leo trên giàn cao

(4) Em dừng xe khi thấy đèn đỏ.

(5) Em làm bài tập về nhà

 • A

  (1), (2), (3), (4)

 • B

  (1), (2), (3), (5)

 • C

  (1), (2), (4), (5)

 • D

  (2), (3), (4), (5)

Câu 4 :

Phản ứng: “Ngọn cây hướng về phía ánh sáng” là phản ứng của thực vật với nguồn gốc kích thích là?

 • A

  Giá thể

 • B

  Nhiệt độ

 • C

  Ánh sáng

 • D

  Nước

Câu 5 :

Vai trò của cảm ứng ở sinh vật là?

 • A

  Cảm ứng giúp sinh vật phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

 • B

  Cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

 • C

  Giúp động vật có tư duy và nhận thức học tập.

 • D

  Giúp sinh vật tồn tại và phát triển.

Câu 6 :

Tập tính là gì?

 • A

  Tập tính là phản ứng của sinh vật giúp trả lời kích thích của môi trường.

 • B

  Tập tính là các hoạt động của cơ thể chống lại các kích thích từ môi trường.

 • C

  Là hành vi của động vật có tác động qua lại với môi trường và với các loài sinh vật khác.

 • D

  Tập tính là một chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Câu 7 :

Vai trò của tập tính ?

 • A

  Tập tính giúp dộng vậ phản ứng lại với các kích thích của môi trường

 • B

  Tập tính giúp động vật phát triển

 • C

  Tập tính giúp động vật thích ứng với môi trường sống để tồn tại và phát triển.

 • D

  Tập tính giúp động vật chống lại các kích thích của môi trường

Câu 8 :

Đâu là những tập tính học được của động vật?

(1) Đẻ nhờ ở tu hú

(2) Hót ở chim

(3) Em dừng lại khi thấy đèn đỏ

(4) Leo trèo ở khỉ

(5) Nói ở người

 • A

  (1), (3)

 • B

  (2), (4)

 • C

  (1), (4)

 • D

  (3), (5)

Câu 9 :

Đâu là những tập tính bẩm sinh của động vật?

(1) Gà con đi theo vật chuyển động đầu tiên chúng nhìn thấy

(2) Hót ở chim

(3) Bơi ở vịt con

(4) Leo trèo ở khỉ

(5) Nói ở người

 • A

  (1), (2), (4), (5)

 • B

  (1), (2), (3), (4)

 • C

  (1), (2), (3), (5)

 • D

  (2), (3), (4), (5)

Câu 10 :

Hiện tượng nào sau đây không phải là cảm ứng ở thực vật?

 • A

  Lá cây trinh nữ cụp lại khi có vật tiếp xúc

 • B

  Gà con phản ứng với tiếng kêu của gà mẹ

 • C

  Ngọn cây uốn cong về hướng ánh sáng

 • D

  Lá cây bị héo khi bị ngắt khỏi cành

Câu 11 :

Theo em, tập tính nào sau đây thuộc nhóm tập tính học được?

 • A

  Miệng tiết nước bọt khi thấy miếng chanh

 • B

  Em bé bú sữa mẹ

 • C

  Côn trùng lột xác trên cành cây

 • D

  Gà trống gáy vào mỗi buổi sáng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra

 • A

  nhanh, dễ nhận thấy

 • B

  chậm, khó nhận thấy

 • C

  nhanh, khó nhận thấy

 • D

  chậm, dễ nhận thấy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra thường theo sự phát triển của cây xanh chậm, khó nhận thấy.

Câu 2 :

 Cảm ứng ở sinh vật là gì?

 • A

  Là phản ứng của môi trường đối với các kích thích đến từ sinh vật.

 • B

  Là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ sinh vật khác.

 • C

  Là sự chống lại của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường

 • D

  Là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.

Câu 3 :

Đâu là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật?

(1) Cây con hướng về phía có ánh sáng.

(2) Rễ cây hướng về phía có nguồn nước sạch.

(3) Cây nho leo trên giàn cao

(4) Em dừng xe khi thấy đèn đỏ.

(5) Em làm bài tập về nhà

 • A

  (1), (2), (3), (4)

 • B

  (1), (2), (3), (5)

 • C

  (1), (2), (4), (5)

 • D

  (2), (3), (4), (5)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.

Câu 4 :

Phản ứng: “Ngọn cây hướng về phía ánh sáng” là phản ứng của thực vật với nguồn gốc kích thích là?

 • A

  Giá thể

 • B

  Nhiệt độ

 • C

  Ánh sáng

 • D

  Nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đây là hiện tượng cảm ứng hướng sáng của thực vật.

Câu 5 :

Vai trò của cảm ứng ở sinh vật là?

 • A

  Cảm ứng giúp sinh vật phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.

 • B

  Cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

 • C

  Giúp động vật có tư duy và nhận thức học tập.

 • D

  Giúp sinh vật tồn tại và phát triển.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

Câu 6 :

Tập tính là gì?

 • A

  Tập tính là phản ứng của sinh vật giúp trả lời kích thích của môi trường.

 • B

  Tập tính là các hoạt động của cơ thể chống lại các kích thích từ môi trường.

 • C

  Là hành vi của động vật có tác động qua lại với môi trường và với các loài sinh vật khác.

 • D

  Tập tính là một chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tập tính là một chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Câu 7 :

Vai trò của tập tính ?

 • A

  Tập tính giúp dộng vậ phản ứng lại với các kích thích của môi trường

 • B

  Tập tính giúp động vật phát triển

 • C

  Tập tính giúp động vật thích ứng với môi trường sống để tồn tại và phát triển.

 • D

  Tập tính giúp động vật chống lại các kích thích của môi trường

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tập tính là một chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường
bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Câu 8 :

Đâu là những tập tính học được của động vật?

(1) Đẻ nhờ ở tu hú

(2) Hót ở chim

(3) Em dừng lại khi thấy đèn đỏ

(4) Leo trèo ở khỉ

(5) Nói ở người

 • A

  (1), (3)

 • B

  (2), (4)

 • C

  (1), (4)

 • D

  (3), (5)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

Câu 9 :

Đâu là những tập tính bẩm sinh của động vật?

(1) Gà con đi theo vật chuyển động đầu tiên chúng nhìn thấy

(2) Hót ở chim

(3) Bơi ở vịt con

(4) Leo trèo ở khỉ

(5) Nói ở người

 • A

  (1), (2), (4), (5)

 • B

  (1), (2), (3), (4)

 • C

  (1), (2), (3), (5)

 • D

  (2), (3), (4), (5)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, đặc trưng cho loài.

Câu 10 :

Hiện tượng nào sau đây không phải là cảm ứng ở thực vật?

 • A

  Lá cây trinh nữ cụp lại khi có vật tiếp xúc

 • B

  Gà con phản ứng với tiếng kêu của gà mẹ

 • C

  Ngọn cây uốn cong về hướng ánh sáng

 • D

  Lá cây bị héo khi bị ngắt khỏi cành

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

        

Câu 11 :

Theo em, tập tính nào sau đây thuộc nhóm tập tính học được?

 • A

  Miệng tiết nước bọt khi thấy miếng chanh

 • B

  Em bé bú sữa mẹ

 • C

  Côn trùng lột xác trên cành cây

 • D

  Gà trống gáy vào mỗi buổi sáng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

         

close