Trắc nghiệm Bài 40. Sinh sản hữu tính ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thụ phấn là quá trình:

 • A

  Vận chuyển hạt từ nhị đến đầu nhụy

 • B

  Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng

 • C

  Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến đầu nhụy

 • D

  Hợp nhất giữa nhị và nhụy

Câu 2 :

Sinh sản hữu tính là

 • A

  hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hợp nhất giữa giao
  tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • B

  quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

 • C

  hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con sinh ra từ một phần của cơ thể mẹ.

 • D

  hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự phát triển độc lập của giao tử đực và giao tử cái tạo thành cơ thể mới.

Câu 3 :

Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

 • A

  có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

 • B

  tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa

 • C

   duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

 • D

  hình thức sinh sản phổ biến

Câu 4 :

Tự thụ phấn là sự

 • A

  thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

 • B

  thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây

 • C

  thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài

 • D

  kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 5 :

Điều không đúng khi nói về quả là

 • A

  quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành

 • B

  quả không hạt đều là quả được thụ phấn

 • C

  quả có vai trò bảo vệ hạt

 • D

  quả có thể là phương tiện phát tán hạt

Câu 6 :

Điều không đúng khi nói về hạt

 • A

  hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành

 • B

  hợp tử trong hạt phát triển thành phôi

 • C

  tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ

 • D

  mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ

Câu 7 :

Trong sinh sản hữu tính cơ thể mới sinh ra từ

 • A

  giao tử.

 • B

   hợp tử.

 • C

  bào tử.

 • D

  phôi.

Câu 8 :

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm các giai đoạn?

 • A

  Hình thành giao tử và thụ tinh

 • B

  Thụ tinh và phát triển phôi thai.

 • C

  Hình thành giao tử, thụ tính, tạo thành hợp tử

 • D

  Hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thai

Câu 9 :

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

 • A

  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái diễn ra ở ngoài cơ thể con cái.

 • B

  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái diễn ra ở trong cơ thể con cái.

 • C

  Thụ tinh trong làm tăng tỉ lệ sống sót của con non

 • D

  Thụ tinh ngoài làm hiệu quả thụ tinh thấp.

Câu 10 :

Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là

 • A

  từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

 • B

   từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

 • C

  từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.

 • D

  từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.

Câu 11 :

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

 • A

  Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.

 • B

  Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

 • C

  Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

 • D

  Là hình thức sinh sản phổ biến.

Câu 12 :

Trong quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa, giai đoạn hạt phấn nảy mầm thành ống phấn gọi là?

 • A

  Thụ phấn

 • B

  Hình thành giao tử

 • C

  Hình thành quả và hạt

 • D

  Thụ tinh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thụ phấn là quá trình:

 • A

  Vận chuyển hạt từ nhị đến đầu nhụy

 • B

  Hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng

 • C

  Vận chuyển hạt phấn từ nhụy đến đầu nhụy

 • D

  Hợp nhất giữa nhị và nhụy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thụ phấn: là quá trình di chuyển hạt phấn đến đầu nhuỵ. Hiện tượng thụ phấn xảy ra nhờ gió, côn trùng hoặc tác động của con người.

Câu 2 :

Sinh sản hữu tính là

 • A

  hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hợp nhất giữa giao
  tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

 • B

  quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

 • C

  hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con sinh ra từ một phần của cơ thể mẹ.

 • D

  hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự phát triển độc lập của giao tử đực và giao tử cái tạo thành cơ thể mới.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản điển hình ở thực vật có hoa và nhiều nhóm động vật.

- Ví dụ: Ở thực vật, sinh sản hữu tính gặp ở các loài như lúa, ngô, cam, chanh,... Ở động vật, sinh sản hữu tính gặp ở các loài như trâu, bò, lợn, gà, cá chép, voi,...

Câu 3 :

Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là

 • A

  có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

 • B

  tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa

 • C

   duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

 • D

  hình thức sinh sản phổ biến

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là giúp tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa

Câu 4 :

Tự thụ phấn là sự

 • A

  thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài

 • B

  thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây

 • C

  thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài

 • D

  kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tự thụ phấn là sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây

Câu 5 :

Điều không đúng khi nói về quả là

 • A

  quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành

 • B

  quả không hạt đều là quả được thụ phấn

 • C

  quả có vai trò bảo vệ hạt

 • D

  quả có thể là phương tiện phát tán hạt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quả được hình thành không qua thụ tinh là quả không hạt.

Câu 6 :

Điều không đúng khi nói về hạt

 • A

  hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành

 • B

  hợp tử trong hạt phát triển thành phôi

 • C

  tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ

 • D

  mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phôi nhũ là nơi dự trữ chất dinh dưỡng ở hạt của cây Một lá mầm. Loại hạt không chứa phôi nhũ là lạc.

Câu 7 :

Trong sinh sản hữu tính cơ thể mới sinh ra từ

 • A

  giao tử.

 • B

   hợp tử.

 • C

  bào tử.

 • D

  phôi.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Hình thành cơ thể mới: Hợp tử nguyên phân nhiều lần thành phôi rồi phát triển thành cơ thể con.

Câu 8 :

Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm các giai đoạn?

 • A

  Hình thành giao tử và thụ tinh

 • B

  Thụ tinh và phát triển phôi thai.

 • C

  Hình thành giao tử, thụ tính, tạo thành hợp tử

 • D

  Hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thai

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật gồm ba giai đoạn nối tiếp nhau: hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thành cơ thể mới

Câu 9 :

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

 • A

  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái diễn ra ở ngoài cơ thể con cái.

 • B

  Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái diễn ra ở trong cơ thể con cái.

 • C

  Thụ tinh trong làm tăng tỉ lệ sống sót của con non

 • D

  Thụ tinh ngoài làm hiệu quả thụ tinh thấp.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở một số động vật, quá trình thụ tinh diễn ra ở bên ngoài cơ thể cá thể cái, ví dụ như như cá chép, ếch,... Ngược lại, nhiều loài khác có quá trình thụ tinh xảy ra trong cơ quan sinh dục của con cái như các loài thuộc lớp Chim, ú (trong đó có con người).

Câu 10 :

Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là

 • A

  từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

 • B

   từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

 • C

  từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.

 • D

  từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chiều hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.

Câu 11 :

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?

 • A

  Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.

 • B

  Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

 • C

  Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

 • D

  Là hình thức sinh sản phổ biến.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ở nhiều lào sinh vật hình thức sinh sản phổ biến là sinh sản vô tính.

VD:

- Thực vật: chuối, gừng, thuốc bỏng,...

- Động vật: Nguyên sinh vật, thủy tức, ong, kiến,...

Câu 12 :

Trong quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa, giai đoạn hạt phấn nảy mầm thành ống phấn gọi là?

 • A

  Thụ phấn

 • B

  Hình thành giao tử

 • C

  Hình thành quả và hạt

 • D

  Thụ tinh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

           

close