Trắc nghiệm Bài 39. Sinh sản vô tính ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A

  cần 2 cá thể

 • B

   không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • C

  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • D

  chỉ cần giao tử cái

Câu 2 :

Sinh sản là?

 • A

  Là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.

 • B

  Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

 • C

  Là quá trình trao đổi và tỏng hợp năng lượng của sinh vật

 • D

  Là quá trình tạo quả và hạt ở thực vật

Câu 3 :

Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, cây con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?

1- Lá                           2- Hoa                      3- Hạt

4- Rễ                          5- Thân                     6- Củ

7- Căn hành               8- Thân củ

 • A

  1, 2, 6, 8

 • B

  3, 4, 5, 6, 7, 8

 • C

  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

 • D

  1, 4, 5, 6, 7, 8

Câu 4 :

Xét các ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bằng bào tử có ở

 • A

  (1) và (2)

 • B

  (1) và  (4)

 • C

  (2) và (3)

 • D

  (3) và (4)

Câu 5 :

Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

 • A

  Tập trung nước nuôi các cành ghép

 • B

  Tránh gió mưa làm bay cành ghép

 • C

  Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép

 • D

  Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Câu 6 :

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

 • A

  giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

 • B

  giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

 • C

  giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

 • D

  giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

Câu 7 :

Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

 • A

  Gieo từ hạt

 • B

  Chiết cành

 • C

  Nuôi cấy mô

 • D

  Giâm cành

Câu 8 :

Xét các đặc điểm sau:

(1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

(1) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

(1) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền

(1) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn

(1) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh

(1) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

 • A

  (1), (2), (3), (4) và (6)

 • B

  (3) và (5)

 • C

  (1) và (2)

 • D

  (1), (2), (3), (4) và (5)

Câu 9 :

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

 • A

  bằng bào tử

 • B

  phân đôi

 • C

  dinh dưỡng

 • D

  hữu tính

Câu 10 :

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt?
(1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ
(2) Cây con dễ chăm sóc
(3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ
(4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết rễ thích nghi với môi trường biến đổi
(5) Thời gian thu hoạch sớm

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 11 :

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt?
(1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ
(2) Cây con dễ chăm sóc
(3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ
(4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết rễ thích nghi với môi trường biến đổi
(5) Thời gian thu hoạch sớm

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 12 :

Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

 • A

  cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường

 • B

  đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể

 • C

  tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn

 • D

  có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Câu 13 :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

 • A

  sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

 • B

  luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

 • C

  sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

 • D

  luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Câu 14 :

Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở:

 • A

  động vật nguyên sinh

 • B

  ruột khoang

 • C

  côn trùng

 • D

  bọt biển

Câu 15 :

 Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

 • A

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh

 • B

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

 • C

  Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng

 • D

  Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Câu 16 :

Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

 • A

  Ong, thủy tức, trùng đế giày

 • B

  Cá, thú, chim

 • C

  Ếch, bò sát, côn trùng

 • D

  Giun đất, côn trùng

Câu 17 :

Cho các phát biểu sau:

(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh

(2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

(3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi 

(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi

(5) Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh

(6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

 • A

  1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

 • B

  1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

 • C

  1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

 • D

  1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 18 :

Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

 • A

  bọt biển và ruột khoang

 • B

  trùng roi và thủy tức

 • C

  trùng đế giày và thủy tức

 • D

  amip và trùng roi

Câu 19 :

Đâu không phải là hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A

  Trinh sinh

 • B

  Nảy chồi 

 • C

  Hình thành bào tử

 • D

  Phân mảnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A

  cần 2 cá thể

 • B

   không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • C

  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

 • D

  chỉ cần giao tử cái

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và
giao tử cái, cơ thể con được tạo thành từ một phần của cơ thể mẹ.

Câu 2 :

Sinh sản là?

 • A

  Là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống.

 • B

  Là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

 • C

  Là quá trình trao đổi và tỏng hợp năng lượng của sinh vật

 • D

  Là quá trình tạo quả và hạt ở thực vật

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

- Có hai hình thức sinh sản ở sinh vật là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

Câu 3 :

Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, cây con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?

1- Lá                           2- Hoa                      3- Hạt

4- Rễ                          5- Thân                     6- Củ

7- Căn hành               8- Thân củ

 • A

  1, 2, 6, 8

 • B

  3, 4, 5, 6, 7, 8

 • C

  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

 • D

  1, 4, 5, 6, 7, 8

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được hình thành từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ (như rễ, thân, lá).

Câu 4 :

Xét các ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bằng bào tử có ở

 • A

  (1) và (2)

 • B

  (1) và  (4)

 • C

  (2) và (3)

 • D

  (3) và (4)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

Câu 5 :

Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để:

 • A

  Tập trung nước nuôi các cành ghép

 • B

  Tránh gió mưa làm bay cành ghép

 • C

  Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép

 • D

  Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập trung nước nuôi các cành ghép kích thích lành vết thương.

Câu 6 :

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

 • A

  giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

 • B

  giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

 • C

  giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

 • D

  giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính giống nhau và giống cây mẹ.

Câu 7 :

Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

 • A

  Gieo từ hạt

 • B

  Chiết cành

 • C

  Nuôi cấy mô

 • D

  Giâm cành

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nuôi cấy tế bào và mô thực vật là phương pháp nhân giống vô tính hiệu quả nhất,
tạo ra số lượng lớn các cây con đồng đều, sạch bệnh, giữ được đặc tính tốt của cây
mẹ và hiệu quả kinh tế cao.

Câu 8 :

Xét các đặc điểm sau:

(1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

(1) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

(1) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền

(1) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn

(1) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh

(1) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?

 • A

  (1), (2), (3), (4) và (6)

 • B

  (3) và (5)

 • C

  (1) và (2)

 • D

  (1), (2), (3), (4) và (5)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con sinh ra từ một phần của cơ thể mẹ.
+ Sinh sản sinh dưỡng gồm các hình thức sinh sản bằng rễ, thân, lá. Sinh sản vô tính ở động vật gồm nảy chồi, phân mảnh và trinh sản.
- Sinh sản vô tính có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống.

+Ứng dụng sinh sản vô tính trong giâm cành, chiết cành, ghép cây, nuôi cấy tế bào và mô giúp nhân nhanh các giống cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Câu 9 :

Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản

 • A

  bằng bào tử

 • B

  phân đôi

 • C

  dinh dưỡng

 • D

  hữu tính

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

Ví dụ: Rêu, dương xỉ.

Câu 10 :

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt?
(1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ
(2) Cây con dễ chăm sóc
(3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ
(4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết rễ thích nghi với môi trường biến đổi
(5) Thời gian thu hoạch sớm

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các phát biểu đúng là: (1); (4); (5).

Câu 11 :

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt?
(1) Đặc tính di truyền giống cây mẹ
(2) Cây con dễ chăm sóc
(3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ
(4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây non mọc từ cành chiết rễ thích nghi với môi trường biến đổi
(5) Thời gian thu hoạch sớm

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các phát biểu đúng là: (1); (4); (5).

Câu 12 :

Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là

 • A

  cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường

 • B

  đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể

 • C

  tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn

 • D

  có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ con non giống nhau và giống với cơ thể mẹ, nên có khả năng thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường (giống mẹ) -  kém.

Câu 13 :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

 • A

  sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

 • B

  luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

 • C

  sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

 • D

  luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

 Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản trong đó một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể mới có vật liệu di truyền giống hệt nó, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

Câu 14 :

Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở:

 • A

  động vật nguyên sinh

 • B

  ruột khoang

 • C

  côn trùng

 • D

  bọt biển

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Đại diện: Động vật đơn bào.

- Đặc điểm: Dựa trên phân chia nhân và tế bào chất một cách đơn giản bằng cách tạo ra eo thắt.

Câu 15 :

 Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?

 • A

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh

 • B

  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

 • C

  Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng

 • D

  Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức: Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh.

Câu 16 :

Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

 • A

  Ong, thủy tức, trùng đế giày

 • B

  Cá, thú, chim

 • C

  Ếch, bò sát, côn trùng

 • D

  Giun đất, côn trùng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ong - Trinh sinh

Thủy tức - Mọc chồi

Trùng đế giày - Phân đôi

Câu 17 :

Cho các phát biểu sau:

(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh

(2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

(3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi 

(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi

(5) Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh

(6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

 • A

  1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

 • B

  1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

 • C

  1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

 • D

  1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân mảnh - Đ

(3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi - Đ

(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi - Đ

6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh - Đ

 

Câu 18 :

Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở:

 • A

  bọt biển và ruột khoang

 • B

  trùng roi và thủy tức

 • C

  trùng đế giày và thủy tức

 • D

  amip và trùng roi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bọt viển và ruột khoang (đại diện: Thủy tức) sinh sản bàng hình thức nảy chồi.

Câu 19 :

Đâu không phải là hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

 • A

  Trinh sinh

 • B

  Nảy chồi 

 • C

  Hình thành bào tử

 • D

  Phân mảnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sinh sản bào tử là hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

close