Trắc nghiệm Bài 28. Trao đổi khí ở sinh vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là:

 • A

  Làm tăng nồng độ oxy trong máu

 • B

  Cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO2 khỏi tế bào

 • C

  Làm giảm nồng độ CO2 của máu

 • D

  Cả A, B và C

Câu 2 :

Khi chúng ta thở ra thì

 • A

  cơ liên sườn ngoài co.

 • B

  ơ hoành co.

 • C

  thể tích lồng ngực giảm.

 • D

  thể tích lồng ngực tăng.

Câu 3 :

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào ?

 • A

  Khí nitrogen

 • B

  Khí carbon dioxide

 • C

  Khí oxygen

 • D

  Khí hydrogen

Câu 4 :

Trao đổi khí ở phổi là quá trình:

 • A

  Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • B

  Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

 • C

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phổi và của CO2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • D

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

Câu 5 :

Quá trình hô hấp ở thực vật có ý nghĩa:

 • A

  Đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển

 • B

  Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật

 • C

  Làm sạch môi trường

 • D

  Chuyển hóa glucid thành CO2 và H2O

Câu 6 :

Vai trò của oxygen đối với hô hấp của cây là:

 • A

  phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp

 • B

  giải phóng CO2 và H2O

 • C

  tích lũy nhiều năng lượng so với lên men

 • D

  Nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào

Câu 7 :

Cơ quan giúp thực vật trao đổi khí với môi trường là:

 • A

  Lục lạp

 • B

  Rễ

 • C

  Khí khổng

 • D

  Mô dậu

Câu 8 :

Cấu tạo của khí khổng

 • A

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • B

  Mỗi khí khổng gồm bốn tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • C

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình bầu dục nằm áp sát nhau.

 • D

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình que nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Câu 9 :

Chức năng của khí khổng:

 • A

  Trao đổi khí

 • B

  Thoát hơi nước

 • C

  Quang hợp

 • D

  Cả A và B

Câu 10 :

Ở cá trao đổi khí diễn ra nhờ cơ quan:

 • A

  Mang

 • B

  Phổi

 • C

  Da

 • D

  Hệ thống ống khí

Câu 11 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các hình thức trao đổi khí ở động vật?

 • A

  Giun đất trao đổi khí qua da.

 • B

  Cá trao đổi khí bằng mang.

 • C

  Châu chấu trao đổi khí bằng da.

 • D

  Mèo trao đổi khí bằng phổi.

Câu 12 :

Cơ chế của hình thức trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường là:

 • A

  thẩm thấu

 • B

  vận chuyển tích cực

 • C

  khuếch tán

 • D

  ẩm bào

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ý nghĩa của sự trao đổi khí ở tế bào là:

 • A

  Làm tăng nồng độ oxy trong máu

 • B

  Cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO2 khỏi tế bào

 • C

  Làm giảm nồng độ CO2 của máu

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trao đổi khí ở tế bào giúp cung cấp oxygen cho tế bào và loại CO2 khỏi tế bào

Câu 2 :

Khi chúng ta thở ra thì

 • A

  cơ liên sườn ngoài co.

 • B

  ơ hoành co.

 • C

  thể tích lồng ngực giảm.

 • D

  thể tích lồng ngực tăng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi cơ thể thở ra, phổi đẩy khí ra ngoài, thể tích phổi giảm => thể tích lồng ngực giảm.

Câu 3 :

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào ?

 • A

  Khí nitrogen

 • B

  Khí carbon dioxide

 • C

  Khí oxygen

 • D

  Khí hydrogen

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, khí oxygen sẽ khuếch tán từ máu vào tế bào

Câu 4 :

Trao đổi khí ở phổi là quá trình:

 • A

  Trao đổi khí ở phổi là sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • B

  Trao đổi CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

 • C

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ máu vào không khí ở phổi và của CO2 từ không khí ở phổi vào máu.

 • D

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của O2 từ không khí ở phổi vào máu và của CO2 từ máu vào không khí ở phổi.

Câu 5 :

Quá trình hô hấp ở thực vật có ý nghĩa:

 • A

  Đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển

 • B

  Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật

 • C

  Làm sạch môi trường

 • D

  Chuyển hóa glucid thành CO2 và H2O

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quá trình hô hấp ở thực vật giúp tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể thực vật

Câu 6 :

Vai trò của oxygen đối với hô hấp của cây là:

 • A

  phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp

 • B

  giải phóng CO2 và H2O

 • C

  tích lũy nhiều năng lượng so với lên men

 • D

  Nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Oxygen là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào

Câu 7 :

Cơ quan giúp thực vật trao đổi khí với môi trường là:

 • A

  Lục lạp

 • B

  Rễ

 • C

  Khí khổng

 • D

  Mô dậu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khí khổng là cơ quan trao đổi khí ở thực vật.

Câu 8 :

Cấu tạo của khí khổng

 • A

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • B

  Mỗi khí khổng gồm bốn tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

 • C

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình bầu dục nằm áp sát nhau.

 • D

  Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình que nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.

Câu 9 :

Chức năng của khí khổng:

 • A

  Trao đổi khí

 • B

  Thoát hơi nước

 • C

  Quang hợp

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khí khổng là cơ quan thực hiện chuwacs năng trao đổi khí và thoát hơi nước ở thực vật.

Câu 10 :

Ở cá trao đổi khí diễn ra nhờ cơ quan:

 • A

  Mang

 • B

  Phổi

 • C

  Da

 • D

  Hệ thống ống khí

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở cá cơ quan thực hiện chức năng trao đổi khí là mang

Câu 11 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các hình thức trao đổi khí ở động vật?

 • A

  Giun đất trao đổi khí qua da.

 • B

  Cá trao đổi khí bằng mang.

 • C

  Châu chấu trao đổi khí bằng da.

 • D

  Mèo trao đổi khí bằng phổi.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

       

Câu 12 :

Cơ chế của hình thức trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường là:

 • A

  thẩm thấu

 • B

  vận chuyển tích cực

 • C

  khuếch tán

 • D

  ẩm bào

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

         

close