Trắc nghiệm Bài 3. Nguyên tố hóa học - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đến nay, con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • A

  118

 • B

  94

 • C

  20

 • D

  1 000 000

Câu 2 :

Cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụm từ : "có cùng số proton trong hạt nhân" trong định nghĩa về nguyên tố hoá học là

 • A

  có cùng thành phần hạt nhân.

 • B

  có cùng khối lượng hạt nhân.

 • C

  có cùng điện tích hạt nhân.

 • D

  có cùng số neutron trong hạt nhân

Câu 3 :

Cho các nguyên tố hóa học sau: iodine, fluorine, neon, silicon, oxygen. Số nguyên tố có kí hiệu hóa học có 1 chữ cái là

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 4 :

Cho mô hình cấu tạo của 3 nguyên tử sau:

max-width:100%;

Hãy cho biết những nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học?

 • A

  X1, X2.

 • B

  X2, X3.

 • C

  X1, X3.

 • D

  X1, X2, X3.

Câu 5 :

Phát biểu nào dưới đây SAI?

 • A

  Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân

 • B

  Nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi số neutron có trong hạt nhân nguyên tử

 • C

  Các nguyên tử của cùng nguyên tố hóa học có tính chất hóa học giống nhau

 • D

  Nguyên tố hóa học nhân tạo là những nguyên tố do con người tổng hợp ra

Câu 6 :

Nguyên tố Potassium có kí hiệu hóa học là gì?

 • A

  P

 • B

  K

 • C

  Po

 • D

  Na

Câu 7 :

Hình dưới đây mô tả các nguyên tử X, Y, Z, T

max-width:100%;

Nguyên tử nào có 2 lớp electron?

 • A

  X, Y

 • B

  X, Z

 • C

  Z, T

 • D

  Y, Z

Câu 8 :

Vàng và carbon có tính chất khác nhau vì vàng là nguyên tố kim loại còn carbon là nguyên tố

 • A

  phi kim

 • B

  đơn chất

 • C

  hợp chất

 • D

  khí hiếm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đến nay, con người đã tìm ra bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • A

  118

 • B

  94

 • C

  20

 • D

  1 000 000

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Phân loại:

   + Nguyên tố hóa học có trong tự nhiên (khoảng 90 nguyên tố)

   + Nguyên tố hóa học nhân tạo (khoảng 28 nguyên tố)

Lời giải chi tiết :

Đến nay, con người đã tìm ra: 90 + 28 = 118 nguyên tố hóa học

Câu 2 :

Cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụm từ : "có cùng số proton trong hạt nhân" trong định nghĩa về nguyên tố hoá học là

 • A

  có cùng thành phần hạt nhân.

 • B

  có cùng khối lượng hạt nhân.

 • C

  có cùng điện tích hạt nhân.

 • D

  có cùng số neutron trong hạt nhân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vì neutron không mang điện nên điện tích của hạt nhân chỉ do proton quyết định.

Định nghĩa : Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.  

Câu 3 :

Cho các nguyên tố hóa học sau: iodine, fluorine, neon, silicon, oxygen. Số nguyên tố có kí hiệu hóa học có 1 chữ cái là

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Iodine: I

- Fluorine: F

- Neon: Ne

- Silicon: Si

- Oxygen: O

=> Có 3 nguyên tố có kí hiệu hóa học 1 chữ cái

Câu 4 :

Cho mô hình cấu tạo của 3 nguyên tử sau:

max-width:100%;

Hãy cho biết những nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học?

 • A

  X1, X2.

 • B

  X2, X3.

 • C

  X1, X3.

 • D

  X1, X2, X3.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số hiệu nguyên tử

Lời giải chi tiết :

X1 có 7p => Số hiệu nguyên tử = 7

X2 có 7p => Số hiệu nguyên tử = 7

X3 có 6p => Số hiệu nguyên tử = 6

=> X1, X2 thuộc cùng nguyên tố hóa học

 

Câu 5 :

Phát biểu nào dưới đây SAI?

 • A

  Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân

 • B

  Nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi số neutron có trong hạt nhân nguyên tử

 • C

  Các nguyên tử của cùng nguyên tố hóa học có tính chất hóa học giống nhau

 • D

  Nguyên tố hóa học nhân tạo là những nguyên tố do con người tổng hợp ra

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

B sai vì nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi số proton có trong hạt nhân nguyên tử

Câu 6 :

Nguyên tố Potassium có kí hiệu hóa học là gì?

 • A

  P

 • B

  K

 • C

  Po

 • D

  Na

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Kí hiệu hóa học của Potassium là K

Câu 7 :

Hình dưới đây mô tả các nguyên tử X, Y, Z, T

max-width:100%;

Nguyên tử nào có 2 lớp electron?

 • A

  X, Y

 • B

  X, Z

 • C

  Z, T

 • D

  Y, Z

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số vòng tròn quanh hạt nhân là số lớp electron

Lời giải chi tiết :

Nguyên tử X, Y có 1 lớp electron

Nguyên tử Z, T có 2 lớp electron

Câu 8 :

Vàng và carbon có tính chất khác nhau vì vàng là nguyên tố kim loại còn carbon là nguyên tố

 • A

  phi kim

 • B

  đơn chất

 • C

  hợp chất

 • D

  khí hiếm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Carbon là nguyên tố phi kim

close