Trắc nghiệm Bài 22. Quang hợp ở thực vật - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

 • A

  Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

 • B

   Thực vật, vi khuẩn lam và tảo

 • C

  Thực vật và nấm

 • D

  Thực vật và động vật

Câu 2 :

Bào quan thực hiện quá trình quang hợp là:

 • A

  Diệp lục

 • B

   Lục lạp

 • C

  Khí khổng

 • D

  Tế bào chất

Câu 3 :

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

 • A

  Hóa tổng hợp

 • B

  Hóa phân li

 • C

  Quang tổng hợp

 • D

  Quang phân li

Câu 4 :

Quang hợp không có vai trò nào sau đây?

 • A

  Tổng hợp gluxit, các chất hữu cơ, oxi

 • B

  Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

 • C

  Oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng

 • D

  Điều hòa tỷ lệ khí O2/CO2 của khí quyển

Câu 5 :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A

  từ phân tử nước H2O

 • B

  từ Glucose

 • C

  từ phân tử CO2

 • D

  từ phân tử ATP

Câu 6 :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A

  từ phân tử nước H2O

 • B

  từ Glucose

 • C

  từ phân tử CO2

 • D

  từ phân tử ATP

Câu 7 :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A

  từ phân tử nước H2O

 • B

  từ Glucose

 • C

  từ phân tử CO2

 • D

  từ phân tử ATP

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A

  Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ

 • B

  Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ

 • C

  Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2

 • D

  Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật

Câu 9 :

Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình quang hợp?

 • A

  C6H12O6

 • B

  (C6H10O5)n

 • C

  C12H22O11

 • D

  C4H11N

Câu 10 :

Cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh là?

 • A

  Rễ

 • B

 • C

  Thân

 • D

  Mạch dẫn

Câu 11 :

Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

 • A

  Khí oxi và đường

 • B

  Đường và nước

 • C

  Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng

 • D

  Khí cacbonic và nước

Câu 12 :

Chọn chất thích hợp hoàn thành phương trình quang hợp ở trên:

max-width:100%;

 • A

  Cellulose

 • B

  Carbon dioxide

 • C

  Saccharose

 • D

  Hydrogen

Câu 13 :

Chất dự trữ đặc trưng ở thực vật là:

 • A

  Glycogen

 • B

  Tinh bột

 • C

  Glucose

 • D

  Lipid

Câu 14 :

Chất khí nào sau đây là nguyên liệu của quá trình quang hợp?

 • A

  Carbon dioxide (CO2)

 • B

  Oxi (O2)

 • C

  Chlorine (Cl2)

 • D

  Nitric oxide (NO)

Câu 15 :

Mật độ khí khổng ở mặt trên và mặt dưới của lá cây:

 • A

  bằng nhau

 • B

  mặt trên nhiều hơn mặt dưới

 • C

  mặt dưới nhiều hơn mặt trên

 • D

  không có sự khác biệt

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Những nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp?

 • A

  Thực vật và vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh

 • B

   Thực vật, vi khuẩn lam và tảo

 • C

  Thực vật và nấm

 • D

  Thực vật và động vật

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  

Câu 2 :

Bào quan thực hiện quá trình quang hợp là:

 • A

  Diệp lục

 • B

   Lục lạp

 • C

  Khí khổng

 • D

  Tế bào chất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  

Câu 3 :

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

 • A

  Hóa tổng hợp

 • B

  Hóa phân li

 • C

  Quang tổng hợp

 • D

  Quang phân li

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

  

Câu 4 :

Quang hợp không có vai trò nào sau đây?

 • A

  Tổng hợp gluxit, các chất hữu cơ, oxi

 • B

  Biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

 • C

  Oxi hóa các hợp chất hữu cơ để giải phóng năng lượng

 • D

  Điều hòa tỷ lệ khí O2/CO2 của khí quyển

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

  

Câu 5 :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A

  từ phân tử nước H2O

 • B

  từ Glucose

 • C

  từ phân tử CO2

 • D

  từ phân tử ATP

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 6 :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A

  từ phân tử nước H2O

 • B

  từ Glucose

 • C

  từ phân tử CO2

 • D

  từ phân tử ATP

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 7 :

Nguồn gốc của oxi thoát ra từ quang hợp là:

 • A

  từ phân tử nước H2O

 • B

  từ Glucose

 • C

  từ phân tử CO2

 • D

  từ phân tử ATP

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 8 :

Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A

  Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ

 • B

  Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ

 • C

  Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2

 • D

  Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

  

Câu 9 :

Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình quang hợp?

 • A

  C6H12O6

 • B

  (C6H10O5)n

 • C

  C12H22O11

 • D

  C4H11N

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

  

Câu 10 :

Cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh là?

 • A

  Rễ

 • B

 • C

  Thân

 • D

  Mạch dẫn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

   

Câu 11 :

Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm các chất nào sau đây?

 • A

  Khí oxi và đường

 • B

  Đường và nước

 • C

  Khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng

 • D

  Khí cacbonic và nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

  

Câu 12 :

Chọn chất thích hợp hoàn thành phương trình quang hợp ở trên:

max-width:100%;

 • A

  Cellulose

 • B

  Carbon dioxide

 • C

  Saccharose

 • D

  Hydrogen

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

  

Câu 13 :

Chất dự trữ đặc trưng ở thực vật là:

 • A

  Glycogen

 • B

  Tinh bột

 • C

  Glucose

 • D

  Lipid

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

        

Câu 14 :

Chất khí nào sau đây là nguyên liệu của quá trình quang hợp?

 • A

  Carbon dioxide (CO2)

 • B

  Oxi (O2)

 • C

  Chlorine (Cl2)

 • D

  Nitric oxide (NO)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

       

Câu 15 :

Mật độ khí khổng ở mặt trên và mặt dưới của lá cây:

 • A

  bằng nhau

 • B

  mặt trên nhiều hơn mặt dưới

 • C

  mặt dưới nhiều hơn mặt trên

 • D

  không có sự khác biệt

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

        

close