Trắc nghiệm Bài 5. Phân tử - Đơn chất - Hợp chất - Khoa học tự nhiên 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Chất được phân chia thành hai loại lớn là (1) và (2). Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn (3)  được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

(1), (2), (3) lần lượt là:

 

 • A

  phân tử, đơn chất, hợp chất

 • B

  phân tử, hợp chất, hợp chất

 • C

  đơn chất, hợp chất, hợp chất

 • D

  đơn chất, hợp chất, đơn chất

Câu 2 :

Kim loại copper được tạo nên tử nguyên tố

 • A

  C

 • B

  Cu

 • C

  Co

 • D

  Cp

Câu 3 :

Cho các chất sau: Cu, Mg, NaCl, HCl, BaO, N2, O2. Có bao nhiêu chất là đơn chất?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 4 :

Khối lượng phân tử của NaCl là

 • A

  58,5 amu

 • B

  23 amu

 • C

  35,5 amu

 • D

  12,5 amu

Câu 5 :

Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitrogen, oxygen, carbon dioxide và hơi nước, các chất này được xếp thành sáu cặp chất dưới đây :

Khí nitrogen và khí oxygen;

Khí nitrogen và khí carbon dioxide;

Khí oxygen và khí carbon dioxide;

Khí oxygen và hơi nước.

Khí nitrogen và hơi nước ;

Khí carbon dioxide và hơi nước.

Số cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 6 :

Dấu hiệu nào dưới đây có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

 • A

  Số lượng nguyên tử trong phân tử.

 • B

  Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

 • C

  Hình dạng của phân tử.

 • D

  Khối lượng phân tử

Câu 7 :

Hãy chọn mỗi khái niệm ở cột (I) sao cho phù hợp với một câu tương ứng ở cột (II)

Đáp án : 1 ……; 2 ……. ; 3 …… ; 4 …… ; 5 …… ; 6 ……

 • A

  1- d; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 – f

 • B

  1- b; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - f

 • C

  1- d; 2- c ; 3 - b ; 4 – g ; 5 – e ; 6 – f

 • D

  1- d; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - b

Câu 8 :

Lưu huỳnh đioxit có CTHH là SO2. Ta nói thành phần phân tử của lưu huỳnh đioxit gồm:

 • A

  2 đơn chất sulfur và oxygen.

 • B

  1 nguyên tố sulfur và 2 nguyên tố oxygen

 • C

  nguyên tử sulfur và nguyên tử oxygen.

 • D

  1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen.

Câu 9 :

Chất có PTK bằng nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12)

 • A

  O3 và N2

 • B

  CO và N2

 • C

  SO2 và O2

 • D

  NO2 và SO2

Câu 10 :

Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

 • A

  FeO, NO, C, S

 • B

  Mg, K, S, C, N2

 • C

  Fe, NO2, H2O

 • D

  Cu(NO3)2, KCl, HCl

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chất được phân chia thành hai loại lớn là (1) và (2). Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn (3)  được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

(1), (2), (3) lần lượt là:

 

 • A

  phân tử, đơn chất, hợp chất

 • B

  phân tử, hợp chất, hợp chất

 • C

  đơn chất, hợp chất, hợp chất

 • D

  đơn chất, hợp chất, đơn chất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chất được phân chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên tử một nguyên tố hóa học, còn hợp chất  được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Câu 2 :

Kim loại copper được tạo nên tử nguyên tố

 • A

  C

 • B

  Cu

 • C

  Co

 • D

  Cp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Kim loại copper được tạo nên từ nguyên tố Cu

Câu 3 :

Cho các chất sau: Cu, Mg, NaCl, HCl, BaO, N2, O2. Có bao nhiêu chất là đơn chất?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đơn chất là những chất được tạo thành từ một nguyên tố hoá học.

Lời giải chi tiết :

Các chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học là: Cu, Mg, N2, O2.

=> Có 4 chất

Câu 4 :

Khối lượng phân tử của NaCl là

 • A

  58,5 amu

 • B

  23 amu

 • C

  35,5 amu

 • D

  12,5 amu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khối lượng phân tử (kí hiệu là M) bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử. Đơn vị của khối lượng phân tử là amu.

Lời giải chi tiết :

Khối lượng phân tử NaCl = 23 + 35,5 = 58,5 amu

Câu 5 :

Không khí là một hỗn hợp gồm một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitrogen, oxygen, carbon dioxide và hơi nước, các chất này được xếp thành sáu cặp chất dưới đây :

Khí nitrogen và khí oxygen;

Khí nitrogen và khí carbon dioxide;

Khí oxygen và khí carbon dioxide;

Khí oxygen và hơi nước.

Khí nitrogen và hơi nước ;

Khí carbon dioxide và hơi nước.

Số cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đơn chất là những chất được tạo thành từ một nguyên tố hoá học.

Hợp chất là những chất do hai hoặc nhiều nguyên tố hoá học tạo thành.

Lời giải chi tiết :

Những cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất là

- khí nitơ và khí cacbon đioxit

- khí oxi và khí cacbon đioxit

- khí oxi và hơi nước

- khí nitơ và hơi nước

Câu 6 :

Dấu hiệu nào dưới đây có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

 • A

  Số lượng nguyên tử trong phân tử.

 • B

  Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

 • C

  Hình dạng của phân tử.

 • D

  Khối lượng phân tử

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đơn chất là chất được tạo thành từ một nguyên tố hóa học

Hợp chất là chất được tạo thành từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học.

 

Lời giải chi tiết :

Dựa vào dấu hiệu nguyên tử khác loại liên kết với nhau có thể phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất

Câu 7 :

Hãy chọn mỗi khái niệm ở cột (I) sao cho phù hợp với một câu tương ứng ở cột (II)

Đáp án : 1 ……; 2 ……. ; 3 …… ; 4 …… ; 5 …… ; 6 ……

 • A

  1- d; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 – f

 • B

  1- b; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - f

 • C

  1- d; 2- c ; 3 - b ; 4 – g ; 5 – e ; 6 – f

 • D

  1- d; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - b

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

1- b; 2- c ; 3 - a ; 4 – g ; 5 – e ; 6 - f

Câu 8 :

Lưu huỳnh đioxit có CTHH là SO2. Ta nói thành phần phân tử của lưu huỳnh đioxit gồm:

 • A

  2 đơn chất sulfur và oxygen.

 • B

  1 nguyên tố sulfur và 2 nguyên tố oxygen

 • C

  nguyên tử sulfur và nguyên tử oxygen.

 • D

  1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

SO2 bao gồm 1 nguyên tử sulfur và 2 nguyên tử oxygen

Câu 9 :

Chất có PTK bằng nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12)

 • A

  O3 và N2

 • B

  CO và N2

 • C

  SO2 và O2

 • D

  NO2 và SO2

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính phân tử khối của các chất, chất nào bằng nhau thì chọn

Lời giải chi tiết :

A. O3 = 16.3 = 48 ; N= 14.2= 28 => loại.
B. CO = 28 ; N2 = 28 => thỏa mãn
C. SO2 = 32 +16.2 = 64 ; O2 = 16.2 = 32 => loại.
D. NO2 = 14 + 16.2 = 46; SO2 = 32 + 16.2 = 64 => loại

Câu 10 :

Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

 • A

  FeO, NO, C, S

 • B

  Mg, K, S, C, N2

 • C

  Fe, NO2, H2O

 • D

  Cu(NO3)2, KCl, HCl

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào khái niệm về đơn chất:
Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết :

A. có FeO, NO là hợp chất
B. Tất cả đều là đơn chất
C. có NO2 , H2O là hợp chất
D. Tất cả đều là hợp chất

close