Luyện bài tập với chủ đề "Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật" - Lớp 7

THÔNG HIỂU (82%)

VẬN DỤNG (18%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện