Phonetics - trang 40 Unit 6 SBT Tiếng anh 6 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

(Tìm từ có âm khác ở phần được gạch chân. Đọc các từ to lên)

Lời giải chi tiết:

1. C 

Giải thích: celebrate âm c là/s/, còn 3 âm còn lại là /k/      

2. D

Giải thích: tradition âm a là /ə/, còn 3 âm còn lại /eɪ /                   

3. B  

Giải thích: prepare âm e là /i/, còn 3 âm còn lại /e/                

4. A

Giải thích: spring âm s là /s/, còn 3 âm còn lại là /z/             

5. D

Giải thích: chemistry  âm ch là /k/, còn 3 âm còn lại là /tʃ/    

Bài 2

Task 2 Practise saying the following sentences with a focus on the underlined words.

(Thực hành đọc các câu sau chú ý các từ được gạch chân)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài