Phonetics - trang 16 Unit 3 SBT Tiếng anh 6 mới

What can you see? Label the pictures (They all begin with p or b) then read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 What can you see? Label the pictures (They all begin with p or b) then read the words aloud.

[ Bạn có thể nhìn thấy gì? Dán nhãn cho những bức tranh ( Chúng bắt đầu với “p” hoặc “b”) sau đó đọc to các từ này lên]

Đáp án:


1. pen [ bút mực]
2. bread [ bánh mì]
3. baby [ em bé]
4. pig [ con lợn/ heo]
5. bee[ con ong]
6. ball [ quả bóng/ banh]
7. picture[ bức tranh]
8. bed[ chiếc giường]
9. pizza[ bánh pizza]
10. peas [ hạt đậu]
11. bus [ xe buýt]
12. piano [ đàn dương cầm]

Bài 2

Task 2 Practise these tongue twisters.

[ Thực hành những câu đọc xoắn lưỡi]


Picky people pick Peter Pan Peanut Butter.
Peter Pan Peanut Butter is the peanut butter picky people pick.
The big black bug bit the big black bear, but the big black bear bit the big black bug back! 
Black background, brown background.
Plain bun, plum bun, bun without plum.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài