Phonetics - trang 32 Unit 11 SBT Tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1  Find the word which has a different sound in the underlined part. Say the words aloud.

[ Tìm từ có phần được gạch chân khác với các từ còn lại. Đọc các từ to lên]

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. C  

Giải thích: Chọn C. plant, vì âm "a" được đọc là /ɑ:/, trong những từ còn lại được đọc là /æ/.

2. A    

Giải thích: Chọn A. ask, vì âm "a" được đọc là /ɑ:/, trong những từ còn lại được đọc là /æ/.

3. B      

Giải thích: Chọn B. natural, vì âm "a" được đọc là /æ/ trong những từ khác được đọc là /ɑ:/.

4. D    

Giải thích:  Chọn D. classmate, vì âm "a" được đọc là /ɑ:/ trong những từ còn lại được đọc là /æ/.

5. D

Giải thích: Chọn D. traffic, vì âm "a" đọc là /æ/, trong những từ khác được đọc là /ɑ:/.

Bài 2

Task 2 Write the word under each picture. Put the word in the correct column.

[ Viết từ bên dưới bức tranh. Đặt từ vào cột đúng]

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài