Phonetics - trang 26 Unit 4 SBT Tiếng anh 6 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.
[ Tìm từ có âm khác ở phần gạch chân. Đọc to những từ đó lên.]Đáp án: 

1. D ==> police âm i là /iː/, còn 3 âm còn lại là /aɪ/            

2. D ==>  excellent âm e là /e/, còn 3 âm còn lại là /ɪ/         

3. A  ==>  coffee âm e là  /i/, còn 3 âm còn lại là /iː/

4. B  ==>  cathedral âm c là /k/, còn 3 âm còn lại là /s/          

5. C  ==>   great âm ea là /eɪ/, còn 3 âm còn lại là /i/

Bài 2

Task 2 Give the names of the following pictures, then read the words aloud (the first letter of each word is given).

[Đặt tên cho những bức tranh sau, sau đó đọc to các từ lên ( ký tự đầu tiên đã được cho sẵn)]

Đáp án:

1. Building: tòa nhà 
2. ship: con tàu
3. tin: lon 
4. sheep: con cừu
5. catheral: nhà thờ chánh/ thánh đường

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài