Phonetics - trang 26 Unit 4 SBT Tiếng anh 6 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

(Tìm từ có âm khác ở phần gạch chân. Đọc to những từ đó lên.)

Lời giải chi tiết:

1. D ==> police âm i là /iː/, còn 3 âm còn lại là /aɪ/            

2. D ==>  excellent âm e là /e/, còn 3 âm còn lại là /ɪ/         

3. A  ==>  coffee âm e là  /i/, còn 3 âm còn lại là /iː/

4. B  ==>  cathedral âm c là /k/, còn 3 âm còn lại là /s/          

5. C  ==>   great âm ea là /eɪ/, còn 3 âm còn lại là /i/

Bài 2

Task 2 Give the names of the following pictures, then read the words aloud (the first letter of each word is given).

(Đặt tên cho những bức tranh sau, sau đó đọc to các từ lên ( ký tự đầu tiên đã được cho sẵn))

Lời giải chi tiết:

1. building: tòa nhà 

2. ship: con tàu

3. tin: lon

4. sheep: con cừu

5. catheral: nhà thờ chánh/ thánh đường

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài