Phonetics - trang 10 Unit 2 SBT Tiếng anh 6 mới

Match the words with the appropriate sound /s/,/z/or/xz/. Say the words aloud.

Quảng cáo

Task 1 Match the words with the appropriate sound /s/,/z/or/xz/. Say the words aloud.

[ Nối các từ với âm thích hợp /s/, /z/, hay /xz/. Đọc to những từ này lên.]

Đáp án:

1. /z/      

2. /s/          

3. /z/          

4. /s/          

5. /z/          

6. /xz/

 

Task 2 In each column write three words with the final s/es pronounced/s/,/z/or/xz/.

[ Trong mỗi cột viết 3 từ với âm cuối s/es được phát âm là /s/, /z/ hay /xz/]

Đáp án:

- /s/: cups, books, cats

- /z/: rulers, tables, chairs

- /xz/: dishes, boxes, matches

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài