Phonetics - trang 10 Unit 2 SBT Tiếng anh 6 mới

Match the words with the appropriate sound /s/,/z/or/xz/. Say the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1 Match the words with the appropriate sound /s/,/z/or/iz/. Say the words aloud.

(Nối các từ với âm thích hợp /s/, /z/, hay /xz/. Đọc to những từ này lên.)

Lời giải chi tiết:

0. watches /iz/ 1. tables /z/ 2. caps /s/ 3. phones /z/
4. clocks /s/ 5. villas /z/ 6. houses /iz/

Câu 2

Task 2 In each column write three words with the final s/es pronounced/s/,/z/or/iz/.

(Trong mỗi cột viết 3 từ với âm cuối s/es được phát âm là /s/, /z/ hay /xz/)

Lời giải chi tiết:

- /s/: cups, books, cats

- /z/: rulers, tables, chairs

- /iz/: dishes, boxes, matches

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài