Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 93 sách bài tập toán 8. Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau:

\(a)\) Trung điểm của một đoạn thẳng là tâm đối xứng của đoạn thẳng đó.

\(b)\) Giao điểm hai đường chéo của một hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó.

\(c)\) Trọng tâm của một tam giác là tâm đối xứng của tam giác đó.

\(d\) Tâm của một đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức:

+)  Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua \(O\) nếu \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

+) Giao hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình đó.

+) Trọng tâm tam giác là giao ba đường trung tuyến. 

+) Điểm \(O\) gọi là tâm đối xứng của hình \(\wp\) nếu điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình \(\wp\) qua điểm \(O\)  cũng thuộc hình \(\wp\). Trong trường hợp này, ta còn nói rằng hình \(\wp\) có tâm đối xứng \(O.\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Đúng

\(b\) Đúng

\(c)\) Sai

\(d)\) Đúng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close