Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

Quảng cáo

Đề bài

Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

          U  X  G  X  X  U  U  A  U  X  A  U  G  G  U

Khi tổng hợp chuỗi axit amin thì cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu axit amin ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đoạn mARN có 15 Nucleotit

Số axit amin cần cung cấp = Số Nucleoit của mARN /3

Lời giải chi tiết

Số axit amin cần cung cấp = Số Nucleoit của mARN /3 = 15/3 = 5 axit amin.

Quảng cáo
close