Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

Quảng cáo

Đề bài

Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

Mạch 1:  A | G | X | G | G | A | A | T | A | G | T | A

Mạch 2:  T | X | G | X | X | T | T |  A | T | X | A | T

Xác định trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch ARN được tổng hợp từ gen trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nguyên tắc bổ sung trong tổng hợp mARN

Lời giải chi tiết

- Trường hợp 1: mARN: U X G X X U U A U X A U 

- Trường hợp 2: mARN: A G X G G A A U A G U A 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close