Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9: Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900 A.

 • pic

  Bài 2 trang 38 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9

  Giải bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9. Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

 • pic

  Bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9. Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

 • pic

  Bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9. Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

 • pic

  Bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9.Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

 • pic

  Bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9. Một phân tử mARN dài 2040Å, có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

 • pic

  Bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

 • pic

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

 • pic

  Bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

 • Quảng cáo

Gửi bài