Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9. Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

Quảng cáo

Đề bài

Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

1. Xác định số lượng nuclêôtit của các loại trong phân tử ADN.

2. Xác định chiều dài của phân tử ADN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.Vì 1 vòng xoắn của ADN có 10 cặp= 20 Nu=> tổng số Nu

Theo nguyên tắc bổ sung  G=X; A=T suy ra số Nu từng loại của ADN.

2, Áp dụng công thức tính chiều dài gen là 

L= N/2x3,4

Trong đó N là tổng số nucleotit của gen, L là chiều dài gen 

Lời giải chi tiết

1.Vì 1 vòng xoắn của ADN có 10 cặp= 20 Nu=> tổng số Nu= 100.000 x 20= 2.000.000 Nu

Theo nguyên tắc bổ sung  G=X= 400000; A=T= 600000.

2. Chiều dài của phân tử ADN: 3400000Å

Loigiaihay.com

 • Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9.Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

 • Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9. Một phân tử mARN dài 2040Å, có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

 • Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

 • Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

 • Giải bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9

  Giải bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9. Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

Quảng cáo
close