Quảng cáo
 • Bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một hợp tử ở người với 2n = 46.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 22 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một loài có bộ NST 2n = 20. Một nhóm tế bào của loài mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9

  Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9. Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân. 1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9

  Giải bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9. Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm mang 128 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào?

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang SBT 25 sinh học lớp 9

  Giải bài 6 trang SBT sinh học lớp 9. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo