Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một hợp tử ở người với 2n = 46.

 • pic

  Bài 2 trang 22 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một loài có bộ NST 2n = 20. Một nhóm tế bào của loài mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9

  Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9. Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân. 1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường

 • pic

  Bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9

  Giải bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9. Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm mang 128 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào?

 • pic

  Bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

 • pic

  Bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

 • pic

  Bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

 • pic

  Bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ.

 • pic

  Bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

 • pic

  Bài 6 trang SBT 25 sinh học lớp 9

  Giải bài 6 trang SBT sinh học lớp 9. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 27 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 28 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 28 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24. Một tế bào cùa cá thể B nguyên phân liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường nội bào nguvẽn liêu tạo ra với 175 NST đơn.

 • pic

  Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 29 SBT Sinh học 9

  Giải bài 11 , 12, 13, 14, 15 trang 29 SBT Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

 • pic

  Bài 16,17,18,19,20 trang 29 SBT Sinh học 9

  Giải bài 16,17,18 ,19,20 trang 30 SBT Sinh học 9. Trong nguyên phân, những sự kiện diễn ra ở kì đầu là

 • pic

  Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9

  Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 30 SBT Sinh học 9 Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

 • pic

  Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31

  Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 9 trang 31 Ở trâu có bộ NST lưỡng bội 2n = 50. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào. Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu?

 • pic

  Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 32 SBT Sinh học 9

  Giải bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 32 SBT Sinh học 9 Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:

 • pic

  Bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9

  Giải bài 36, 37, 38, 39,40 trang 33 SBT Sinh học 9 Sự hình thành giới tính ở cá thể của nhiều loài động vật không được xác định bởi

 • pic

  Bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9

  Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 34 SBT Sinh học 9. Chọn một phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

 • pic

  Bài 45,46,47,48 trang 34,35 SBT Sinh học 9

  Giải bài 45,46,47,48 trang 35 SBT Sinh học 9. Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là

Gửi bài