Giải bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

Đề bài

Cà độc dược có bộ NST 2n = 24.

Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

1. Kì giữa thì có bao nhiêu crômatit và tâm động ?

2. Kì sau thì có bao nhiêu NST ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng số TB con được tạo thành = \(2^k .x\)

Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp 

Dựa vào diễn biến của quá trình nguyên phân suy ra số NST

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức 

Số tế bào tạo ra sau 3 lần nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược là \(2^3 = 8\) ( tế bào)

1. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa 

- Số cromatit là: 8x24x2=384 Cromatit 

- Số tâm động là: 8x24=192

2.Nếu các tế bào được tạo ra đang kì sau thì số NST đơn là 384 NST 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 24
Gửi bài