Quảng cáo
 • Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 61 SBT Sinh học 9. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 61 SBT Sinh học 9. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa

  Xem lời giải
 • Quảng cáo