Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 49 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 49 SBT Sinh học 9. Gen B có 3000 nuclêôtit. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen này cùng nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào 5998 nuclêôtit.

 • pic

  Bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9. Chiều dài của gen B là 4080 Å. Khi sự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen B đã tạo ra gen b có 2402 nuclêôtit.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST.

 • pic

  Bài 4 trang 50 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 50 SBT Sinh học 9. Giả sử có một cặp NST tương đồng mang các đoạn phân bố theo trật tự sau

 • pic

  Bài ài 5 trang 51 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 51 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, gen a quy định quả vàng. Khi lai các cây cà chua tứ bội lai với nhau người ta thu được những kết quả sau:

 • pic

  Bài 1 trang 52 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1 trang 52 SBT Sinh học 9: Gen B dài 4080 Ả, CÓ hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen cùng tự nhân đôi 1 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen b kém gen B là 5A và 4G.

 • pic

  Bài 2 trang 52 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 52 SBT Sinh học 9. Gen B có 3000 nuclêôtit, trong đó có A = 1/2 G.

 • pic

  Bài 3 trang 52 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 52 SBT Sinh học 9. Một mạch của gen B mạch kép có 120T, 240A, 360X và 480G

 • pic

  Bài 4 trang 52 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 52 SBT Sinh học 9. Gen S đột biến thành gen s. Gen S và s tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với cho gen S là 28 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến xảy ra với gen S.

 • pic

  Bài 5 SBT trang 53 Sinh học 9

  Giải bài 5 SBT trang 53 Sinh học 9. Ở ngô, các gen liên kết ở NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SBT Sinh học 9

  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 SBT Sinh học 9. Tính chất biểu hiện của đột biến gen chủ yếu là

 • pic

  Bài 6 trang 53 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 53 SBT Sinh học 9. Một loài có gen A quy định hoa đỏ, gen a quy định hoa trắng. Khi cho lai hai cá thể mang thể ba AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế nào ?

 • pic

  Bài 7 trang 53 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 53 SBT Sinh học 9. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.

 • pic

  Bài 8 trang 53 SBT Sinh học 9

  Giải bài 8 trang 53 SBT Sinh học 9. Dùng cônsixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội

 • pic

  Bài 9 trang 53 SBT Sinh học 9

  Giải bài 9 trang 53 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST. Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào của một số cá thể trong loài sau đây khi biết rằng:

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55

  Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là

 • pic

  Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 56 SBT Sinh học 9

  Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 56 SBT Sinh học. Ngô, các gen liên kết ở NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau:

 • pic

  Bài 16,17,18 ,19,20 trang 56 SBT Sinh học 9

  Giải bài 16,17,18,19,20 trang 56 SBT Sinh học 9. Một cặp NST tương đồng được quy ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?

 • pic

  Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9

  Giải bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 57 SBT Sinh học 9. Cơ thể tứ bội được tạo thành không phải do

 • pic

  Bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9

  Giải bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9. So với thể dị bội thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như

Gửi bài