Giải bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 49 SBT Sinh học 9. Chiều dài của gen B là 4080 Å. Khi sự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen B đã tạo ra gen b có 2402 nuclêôtit.

Đề bài

Chiều dài của gen B là 4080 Å. Khi sự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen B đã tạo ra gen b có 2402 nuclêôtit.

1. Xác định dạng đột biến từ gen B thành gen b.

2. Gen B đột biến thành gen b vẫn có chiều dài như gen B thì đó là dạng đột biến nào ?      

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Áp dụng công thức tính chiều dài gen

L=N/2x3,4

Trong đó L là chiều dài gen, N là tổng số Nu của gen

Tính chiều dài gen B dựa vào số Nu của gen b so với gen B

2.Nếu gen B đột biến thành gen b vẫn có chiều dài như gen B thì đó là dạng đột biến thay thế cặp nuclêôtit.

Lời giải chi tiết

1. Số nuclêôtit của gen B là :

(4080 : 3,4) X 2 = 2400 (nuclêôtit)

Số nuclêôtit của gen b lớn hơn gen B là :

2402 nuclêôtit - 2400 nuclêôtit = 2 nuclêôtit

Vậy, dạng đột biến từ gen B thành gen b là dạng thêm 1 cặp nuclêôtit.

2. Nếu gen B đột biến thành gen b vẫn có chiều dài như gen B thì đó là dạng đột biến thay thế cặp nuclêôtit.

Loigiaihay,com

 

Quảng cáo

Gửi bài