Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một hợp tử ở người với 2n = 46.

 • pic

  Bài 2 trang 22 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 21 SBT Sinh học lớp 9. Một loài có bộ NST 2n = 20. Một nhóm tế bào của loài mang 200 NST ở dạng sợi mảnh. Xác định số tế bào của nhóm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9

  Giải bài 3 trang 22 SBT sinh học lớp 9. Ở người, bộ NST 2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân. 1. Khi tế bào bước vào lần phân bào I bình thường

 • pic

  Bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9

  Giải bài 4 trang 23 SBT sinh học lớp 9. Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh dục ruồi giấm mang 128 NST kép. Nhóm tế bào này đang ở kì nào?

Gửi bài Hỏi bài