Giải bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 50 SBT Sinh học 9. Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST.

Đề bài

Ở một loài thực vật, bộ lưỡng bội là 24 NST.

Xác định số lượng NST trong mỗi tế bào của một số cá thể trong loài sau đây khi biết rằng :

Quá trình nguyên phân liên tiếp 3 đợt từ 1 tế bào của cá thể B đã lấy từ môi trường nội bào nguyên liệu tạo ra với 175 NST đơn.

Quá trình nguyên phân liên tiếp 3 đợt từ 1 tế bào của cá thể c tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có 184 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. N nhiễm sắc thể môi trưởng cung cấp cho k lần nguyên phân liên tiếp là của tế bào có bộ NST lưỡng bội 2n là

N=\(2n (2^k-1)\)

2. Tổng số NST có trong các tế bào con sau k lần nguyên phân của 1 tế bào có bộ NST lưỡng bội 2n là: \(2n . 2^k\)

Lời giải chi tiết

1. Gọi y là số NST trong mỗi tế bào của cá thể B, ta có phương trình :

              (23 - 1)y= 175 (NST)

Suy ra số NST trong mỗi tế bào của cá thể B là :

               y = 175 : 7 = 25 (NST)

Vậy, tế bào có bộ NST là thể ba : 2n + 1

2. Gọi z là số NST trong mỗi tế bào của cá thể C, ta có phương trình :

               23 z = 184 (NST)

Suy ra số NST trong mỗi tế bào của cá thể C là :

                z= 184:8 = 23 (NST)

Vậy, tế bào có bộ NST là thể một: 2n - 1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài