Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9. Một phân tử mARN dài 2040Å, có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

Quảng cáo

Đề bài

Một phân tử mARN dài 2040Ả, có A = 40%, U = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

1. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử mARN.

2. Phân tử mARN chứa bao nhiêu bộ ba?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Chiều dài của mARN bằng chiều dài của gen tổng hợp nên nó 

Áp dụng công thức L=N/2 x3,4Å.

Trong đó L là chiều dài gen, N là tổng số Nucleotit của gen 

Suy ra số Nu của gen 

Số Nu của mARN bằng một nửa số Nu của gen

2. Số bộ ba =(số Nucleotit của mARN)/3.

Lời giải chi tiết

1. Số Nu của gen được tổng hợp từ mARN có dài 2040Å là

Áp dụng công thức L=N/2 x3,4Å. suy ra N=2400Nu, mARN có 1200 Nu 

mARN có :

A = 480 nuclêôtit = 40%

U = 240 nuclêôtit = 20%

X = 120 nuclêôtit = 10%

G = 360 nuclêôtit = 30%

2. Số bộ ba = 1200 : 3 = 400 bộ ba

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close