Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 38 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

Đề bài

Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit: U U A X U A A U U X G A

  1. Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN.
  2. Đoạn mARN trên tham gia tạo chuỗi axit amin. Xác định số axit amin trong chuỗi được hình thành từ đoạn mạch mARN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Dựa vào nguyên tắc bổ sung trong tổng hợp mARN

2. Sô axit amin = (số Nu của mARN)/3

Lời giải chi tiết

1. Trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen:

Mạch mARN: UUAXUAAUUXGA

Mạch khuôn: AATGATTAAGXT

Mạch bổ sung: TTAXTAATTXGA

2. Số axit amin trong chuỗi được hình thành từ đoạn mạch mARN: 12:3 = 4 axit amin

Loigaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài