Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 38 SBT Sinh học 9: Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900 A.

Đề bài

Một gen có 3000 nuclêôtit, trong đó có 900A.

1. Xác định chiều dài của gen.

2. Số nuclêôtit từng loại của gen là bao nhiêu ?

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu nuclêôtit ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Áp dụng công thức L=N/2 x3,4 Å.

Trong đó L là chiều dài gen 

N là tổng số Nucleotit của gen 

2. Dựa vào nguyên tắc bổ sung : A=T , G=X

3. Gen tự nhân đôi 1 lần thì số Nu môi trường cung cấp bằng số Nu của gen đó 

Lời giải chi tiết

1. Chiều dài của gen là: (3000 : 2) x 3,4 = 5100 Å

2. Số nuclêôtit từng loại của gen:

A = T = 900 nuclêôtit

G = X= (3000:2) - 900 = 600 nuclêôtit

3. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào 3000 nuclêôtit

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài