Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9. Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

Quảng cáo

Đề bài

 Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định số nuclêôtit của gen B.

2. Số nuclêôtit từng loại của gen B là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Áp dụng công thức :

L=N/2x3.4

Trong đó L là chiều dài của gen

N là tổng số Nu

2. Dựa vào nguyên tắc bổ sung và đề bào lập hệ giải tìm ra số Nu từng loại 

Lời giải chi tiết

1. Áp dụng công thức :

L=N/2x3.4

Số Nu của Gen B dài 5100 Ả là N= 3000 nuclêôtit

2. A = T = 900; G = X = 600

Theo nguyên tắc bổ sung ta có  A=T mà A+T=1800, suy ra A=T=900, G=X=600

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9. Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

 • Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9.Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

 • Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9. Một phân tử mARN dài 2040Å, có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

 • Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

 • Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 40 SBT Sinh học 9. Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit:

Quảng cáo
close