Giải bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9

Giải bài 1 trang trang 39 SBT sinh học 9. Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

Quảng cáo

Đề bài

Gen B có 2400 nuclêôtit, có hiệu của A với loại nuclêôtit khác là 30% số nuclêôtit của gen.

1. Xác định chiều dài của gen B.

2. Quá trình tự nhân đôi từ gen B đã diễn ra liên tiếp 3 đợt. Xác định :

Số nuclêôtit từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự nhân đôi cuối cùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 . Áp dụng công thức :

L=N/2x3.4 

Trong đó L là chiều dài gen

N là tổng số Nu của gen 

2.  Số gen được tạo ra sau k lần liên tiếp là \(2^k\)

Theo nguyên tắc bổ sung lập hệ phương trình giải để tìm số Nu của gen 

Lời giải chi tiết

1. Chiều dài của gen B là 4080 Ả

2. A = T = 7680 nuclêôtit G = X = 1920 nuclêôtit  

Loigiaihay.com

 • Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 2 trang 39 SBT Sinh học 9. Gen B dài 5100 Ả, có A + T = 60% số nuclêôtit của gen.

 • Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9. Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

 • Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9.Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

 • Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 39 SBT Sinh học 9. Một phân tử mARN dài 2040Å, có A = 40%, u = 20% và X =10% số nuclêôtit của phân tử ARN.

 • Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 9. Một đoạn của gen B mang thông tin cấu trúc của một loại prôtêin có trình tự các nuclêôtit:

Quảng cáo
close