Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = 2p.h\)

Trong đó: \(p\) là nửa chu vi đáy, \(h\) là chiều cao.

- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

- Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

                \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

- Hình a:

Diện tích xung quanh hình lăng trụ là:

\({S_{xq}} = \left( {5 + 2 + 5 + 8} \right).10 = 200\,(c{m^2})\)

Diện tích đáy hình lăng trụ là:

\(S_đ= \displaystyle {{\left( {2 + 8} \right)} \over 2}.4 = 20(c{m^2})\)

Diện tích toàn phần hình lăng trụ là:

\({S_{TP}} = {S_{xq}} + 2{S_đ}\)\(\,= 200 + 2.20 = 240\,(c{m^2})\)

Thể tích hình lăng trụ đứng là:

\(V = S_đ.h = 20.10 = 200\;(c{m^3})\)

- Hình b:

Diện tích xung quanh hình lăng trụ là:

\({S_{xq}} = \left( {4 + 6,5 + 9 + 6,5} \right).15,4 \)\(\,= 400,4\;(c{m^2})\)

Diện tích đáy hình lăng trụ là:

\( S_đ= \displaystyle {{4 + 9} \over 2}.6 = 39\;(c{m^2})\)

Diện tích toàn phần hình lăng trụ là:

\({S_{TP}} = {S_{xq}} + 2{S_đ}\)\( \,= 400,4 + 2.39 = 478,4\;(c{m^2})\)

Thể tích hình lăng trụ đứng là:

\(V = S_đ.h = 39.15,4 = 600,6\;(c{m^3})\).

Loigiaihay.com

 • Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

 • Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là ...

 • Bài 54 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là ...

 • Bài 55 trang 148 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 55 trang 148 sách bài tập toán 8. Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ.

 • Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

Quảng cáo
close