Bài 48.4 Trang 58 SBT Hóa học 9

Giải bài 48.4 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Trình bày phương pháp tách các chất ra khỏi nhau từ các hỗn hợp sau

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày phương pháp tách các chất ra khỏi nhau từ các hỗn hợp sau :

a) Rượu etylic và axit axetic.

b) Axit axetic và etyl axetat

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất vật lí (nhiệt độ sôi, tính tan...) và tính chất hóa học khác nhau giữa các chất. 

Lời giải chi tiết

a) Cho hỗn hợp tác dụng với CaO, sau đó chưng cất được rượu etylic. Chất rắn không bay hơi cho tác dụng với H2SO4, sau đó chưng cất thu được CH3COOH.

\({\text{2C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH  +  CaO }} \to {\text{ (C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COO}}{{\text{)}}_{\text{2}}}{\text{Ca  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O}}\)

\({{\text{(C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COO)}}_{\text{2}}}{\text{Ca  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{{\text{4}}}} \to {\text{ 2C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH  +  CaS}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\)

b) Cho hỗn hợp tác dụng với CaCO3, sau đó chưng cất được etyl axetat.

\({\text{2C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH  +  CaC}}{{\text{O}}_{\text{3}}} \to {\text{ (C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COO}}{{\text{)}}_{\text{2}}}{\text{Ca  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O  + C}}{{\text{O}}_{\text{2}}}\)

Chất rắn không bay hơi cho tác dụng với H2SO4, sau đó chưng cất thu được CH3COOH.  

\({{\text{(C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COO)}}_{\text{2}}}{\text{Ca  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{{\text{4}}}} \to {\text{ 2C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH  +  CaS}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài