Bài 45 trang 12 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 12 sách bài tập toán 8. Làm tính chia:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm tính chia: 

LG a

\(\) \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.  

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)

\( = \left[ {5{x^4}:(3{x^2}}) \right] + \left[ { - 3{x^3}:(3{x^2}}) \right] \)\(+ \left[ {{x^2}:(3{x^2})} \right]\)

\( =\displaystyle {5 \over 3}{x^2} - x + {1 \over 3}\)

LG b

\(\) \(\left( {5x{y^2} + 9xy - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.  

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\left( {5x{y^2} + 9xy - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)\)

\( = \left[ {5x{y^2}:\left( { - xy} \right)} \right] \)\(+ \left[ {9xy:\left( { - xy} \right)} \right]\)\( + \left[ {\left( { - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)} \right] \)

\(=  - 5y - 9 + xy\)

LG c

\(\) \(\displaystyle\left( {{x^3}{y^3} - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)

Phương pháp giải:

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.  

Lời giải chi tiết:

\(\) \(\displaystyle\left( {{x^3}{y^3} - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)

\(=\displaystyle\left[ {{x^3}{y^3}:({1 \over 3}{x^2}{y^2}}) \right] + \left[ { - {1 \over 2}{x^2}{y^3}:({1 \over 3}{x^2}{y^2}}) \right] \)\(\displaystyle \)\(\displaystyle + \left[ { - {x^3}{y^2}:({1 \over 3}{x^2}{y^2}}) \right]\)

\( \displaystyle = 3xy - {3 \over 2}y - 3x  \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài