Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 12 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 12 sách bài tập toán 8.Kết quả phép tính 6x^9 - 2x^6 + 8x^3 :2x^3 là:...

Quảng cáo

Đề bài

Kết quả phép tính \(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\) là:

\(A)\) \(3{x^3} - {x^2} + 4x\) 

\(B)\) \(3{x^3} - {x^2} + 4\)

\(C)\) \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

\(D)\) \(3{x^6} - {x^3} + 4x\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn chia đa thức \(A\) cho đơn thức \(B\), ta chia mỗi hạng tử của đa thức \(A\) cho \(B\) rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Lời giải chi tiết

\(\left( {6{x^9} - 2{x^6} + 8{x^3}} \right):2{x^3}\)

\(=6x^9:(2x^3)-2x^6:(2x^3)\)\(+8x^3:(2x^3)\)

\(=3{x^6} - {x^3} + 4\)

Chọn \(C.\) \(3{x^6} - {x^3} + 4\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài